Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Udział IGWP w pracach parlamentarnych Sejmu nad nowelizacją ustawy Prawo wodne

Udział IGWP w pracach parlamentarnych Sejmu nad nowelizacją ustawy Prawo wodne

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, iż  przedstawiciele Izby w osobach : prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, mec. Paweł Sikorski uczestniczyli w dniu 25.05.2022 roku  w posiedzeniu połączonych Komisji : Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,  do których czytania skierowany został rządowy projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 2262).

Izba przedłożyła także uwagi na etapie konsultacji społecznych, które w części zostały uwzględnione, Izba wskazała, m.in. że  projekt rozwiązań legislacyjnych jest niezbędnym krokiem w kierunku uporządkowania wdrażania wymogów dyrektywy. Wątpliwości członków Izby nadal jednak budzą szczegółowe zagadnienia, stąd też Izba wnioskuje o następujące poprawki ( pismo IGWP w załączeniu ), które zostały także  zgłoszone przez  przedstawicieli Izby w trakcie czytania projektu ustawy na obradach połączonych Komisji :

w art. 1. w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne :

 • Poprawka nr 1
  w art. 1. Ust. 4 uzupełnienie brzmienia dodawanego art. 87a poprzez dodanie pkt 5) o treści:
  „w przypadku gdy wprowadzenie systemu zbierania spełniającego warunki określone w pkt 1) i 2) nie jest uzasadnione, ponieważ nie przyniosłoby korzyści dla środowiska lub powodowałoby nadmierne koszty, zapewniać, że pozostały ładunek zanieczyszczeń jest oczyszczany w innych systemach oczyszczania ścieków, zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji, w tym w szczególności gromadzony w zbiornikach bezodpływowych i oczyszczany w oczyszczalni ścieków o wymaganiach odpowiednich dla wyznaczonej aglomeracji”
 • Poprawka nr 2
  w art. 1. ust. 15 zmianę brzmienia dodawanego art. 472b poprzez zastąpienie w ust. 2. wyrazów: „danej gminy w aglomeracji” wyrazami „powodującej niespełnienie wymogów określonych w art.87a”
 • Poprawka nr 3
  w art. 1. ust. 15 zmianę brzmienia dodawanego art. 472b ust. 3. pkt 1) lit. b) poprzez zastąpienie wyrazu „lub” wyrazem „oraz”
  Art.3 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 • Poprawka nr 4
  skreślenie art. 3 w całości.
  (W proponowanych rozwiązaniach organ regulacyjny ma opiniować projekt wieloletniego planu rozwoju i modernizacji oraz  planowane jest rozszerzanie zakresu informacji ujmowanych w planie o planowany sposób realizacji zadań ujętych w KPOŚK)

Wyżej wskazane poprawki  zostały przyjęte przez Posłów w trakcie II czytania projektu i poddane pod głosowanie połączonych  Komisji.

Ostatecznie  przyjęta została poprawka nr 2.

Izba nadal będzie aktywnie uczestniczyć   w pracach parlamentarnych nad projektem, w tym wnosić o zaniechanie zmian w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Adw. Paweł Sikorski