Ważny komunikat w sprawie prac nad VI aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Ważny komunikat w sprawie prac nad VI aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” w nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie internetowej Izby oraz wystosowanej do Członków Izby drogą mailową, w przedmiocie prac Ministerstwa Infrastruktury, w tym konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, (VI AKPOŚK)

pragnie przekazać ważny komunikat :

Jak wynika z informacji uzyskanych przez Izbę od Ministerstwa, do około 300 jednostek samorządu terytorialnego ( jst.), skierowane zostały pisma w zakresie konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień w zakresie realizowanych 6 letnich planów inwestycyjnych w aglomeracjach dotyczących gospodarki wodno-ściekowej.

W związku z powyższym Izba zaleca wszystkim zainteresowanym Członkom Izby w zakresie aktualizacji VI AKPOŚK do bezpośredniego kontaktu z właściwymi miejscowo jst., w celu ustalenia czy ww. wyjaśnienia nie dotyczą również inwestycji wod-kan realizowanej przez dane przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Jak informuje Ministerstwo dodatkowe wyjaśnienia należy składać do 20 września 2021 r.

Poniżej link do poprzedniego artykułu IGWP zawierającego także link do dokumentów VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych na stronie Ministerstwa

https://igwp.org.pl/index.php/informacje/prawo/1925-konsultacje-spoleczne-w-ramach-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-vi-akposk

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby