Wskaźniki stosowane przy ustalaniu taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2016 rok.

Wskaźniki stosowane przy ustalaniu taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2016 rok.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przy sporządzaniu nowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z treścią § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 886) zobowiązane jest do wykorzystania, w celu zapewnienia niezbędnego poziomu przychodów, określonych w tym przepisie wskaźników.

 

W prognozie na 2016 rok wskaźniki te przedstawiają się następująco:

– średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych  – 1,7%

Wskaźnik ten wykorzystany powinien być  do obliczenia wysokości kosztów wynagrodzeń w roku obowiązywania taryfy dla przedsiębiorstw, które nie mają zarejestrowanego u siebie zakładowego układu zbiorowego pracy.

– średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu  – 1,4%

Wskaźnik ten powinien zostać wykorzystany do obliczenia kosztów materiałów oraz usług transportowych w roku obowiązywania taryfy

Dane te pochodzą z wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wydanych przez Ministra Finansów. Wartość średnioroczny wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, zgodnie z ideą tych wytycznych, jest taka sama jak w ustawie budżetowej.

Poniżej możecie Państwo zapoznać się z załącznikiem do wytycznych, który zawiera prognozę do 2018 roku.

Wskaźniki w latach 2014-2018 – Aktualizacja 05.2015

Główny Specjalista ds. ekonomicznych – Marcin Błędzki

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ