Wspólny apel IGWP oraz strony samorządowej o podjęcie natychmiastowych pilnych działań naprawczych dotyczących sektora wod.-kan.

Wspólny apel IGWP oraz strony samorządowej o podjęcie natychmiastowych pilnych działań naprawczych dotyczących sektora wod.-kan.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz stowarzyszenia branży wodociągowo-kanalizacyjnej skierowały do Marszałkini Senatu oraz Marszałka Sejmu wspólny apel o podjęcie pilnych działań naprawczych dotyczących sektora wodociągowo-kanalizacyjnego.

Wspólna inicjatywa ma na celu poprawę sytuacji finansowej branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz wypracowanie skutecznych działań, bez których infrastrukturze krytycznej w wielu częściach kraju może grozić zapaść.

Sektor wodociągowo-kanalizacyjny znalazł się w tragicznej sytuacji, a skutki tego zagrażają ciągłości dostaw wody, co może mieć konsekwencje zarówno dla mieszkańców Polski, instytucji społecznych, jak i polskiej gospodarki. Wszelkie dane wskazują, że zachodzi pilna potrzeba naprawy regulacji i ratowania infrastruktury krytycznej w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Biorąc pod uwagę dramatyczną sytuację przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych strony wniosły o powrót do rozwiązań sprzed 2018 r., proponując, by kompetencje zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków wróciły do organów samorządu terytorialnego, który sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami, kontrolując ich politykę inwestycyjną. Ze względu na dynamikę zmian gospodarczych wniesiono o skrócenie czasu obowiązywania taryfy z trzech do jednego roku zgodnie z regulacją zaproponowaną w senackim projekcie ustawy (https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,226.html).

Zdając sobie jednak sprawę ze złożoności procesu legislacyjnego i czasu, którego wymaga zmiana przepisów prawa w tym zakresie strony zwróciły uwagę na konieczność podjęcia natychmiastowych pilnych działań naprawczych.

Apel zostanie skierowany również do Rządu, po jego zaprzysiężeniu.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ