UNIEWAŻNIENIE: „Wodociągi Białostockie” Spółka z o.o. w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż kontenerowej stacji zlewnej nieczystości ciekłych.

UNIEWAŻNIENIE: „Wodociągi Białostockie” Spółka z o.o. w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż kontenerowej stacji zlewnej nieczystości ciekłych.

„Wodociągi Białostockie” Spółką z o.o. w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż kontenerowej stacji zlewnej nieczystości ciekłych.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w zakładce giełda urządzeń oraz na stronie Spółki www.wobi.pl  i w Biuletynie bip.wobi.pl.

  1. Opis przedmiotu przetargu

Przedmiotem przetargu ofertowego jest sprzedaż kontenerowej stacji zlewnej nieczystości ciekłych, za cenę minimalną 123.200,00 zł netto. Stacja zlewna jest zlokalizowana na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Produkcyjnej 102 w Białymstoku. Zlewnia nieczystości została wykonana w 2012 r. (przekazana do użytkowania w dniu 31.12.2012 r.), natomiast wyłączenie z eksploatacji nastąpiło                      w marcu 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zamówienia zawiera załącznik Nr 3 stanowiący wzór umowy sprzedaży.

Przedmiotowa stacja jest wyposażona w trzy stanowiska zrzutowe i przeznaczona jest do odbioru ścieków bytowych oraz przemysłowych. Dostawca zrzucający ścieki jest rozpoznawany na podstawie wydawanej karty magnetycznej po podpisaniu stosownej umowy. W trakcie zrzutu mierzona jest ilość wprowadzonych nieczystości i podstawowe parametry fizyko-chemiczne oraz pobierana jest automatycznie próbka kontrolna w celu sprawdzenia, czy spełnione są warunki umowy. Po zakończeniu zrzutu ścieków drukowany jest paragon potwierdzający dokonanie zrzutu.

Obiekt stacji zlewnej tj. zarówno kontener, jak i wyposażenie oraz osprzęt noszą ślady użytkowania i są częściowo zużyte. Ogólny stan techniczny ocenia się jako dobry.

Podstawowe dane techniczne obiektu:

Urządzenia i osprzęt oraz instalacje stacji zlewnej zamontowane są w kontenerze wolno- stojącym                      o wymiarach: długość 9,70 m, szerokość 2,90 m, wysokość 2,30 m. Szkielet, ściany i strop kontenera wykonane są z blachy stalowej nierdzewnej (ocieplone styropianem). Dach jednospadowy,                                   z termoizolacją z pianki poliuretanowej. Podłoga z blachy aluminiowej ryflowanej, na wodoodpornej płycie OSB, z warstwą termoizolacyjną.

Wyposażenie stacji zlewnej stanowią: 3 ciągi zrzutu ścieków z wozów asenizacyjnych wykonane z rur stalowych nierdzewnych DN100 o przepustowości średnio 100 m3/h każdy, zasuwy nożowe DN100                    z napędami elektrycznymi, moduły pomiarowe pH, próbopobieraki automatyczne, przepływomierze elektromagnetyczne, panele operatorskie dotykowe z drukarkami termicznymi, rozdzielnia elektryczna, szafa sterownicza ze sterownikiem do wizualizacji, myjka wysokociśnieniowa, zlew, podgrzewacz wody, grzejniki elektryczne ścienne, wentylacja mechaniczna, układ detekcji gazów niebezpiecznych                             i oświetlenie.

Rysunek technologiczny wraz z dokumentacją fotograficzną stanowią załącznik Nr 4 i Nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

Obiekt jest sprzedawany bez oprogramowania funkcyjnego

2. Organizator przetargu wymaga odbycia wizji lokalnej. Koszt wizji ponosi Oferent. Ponadto Oferent powinien zdobyć na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Potwierdzeniem wizji jest zaświadczenie o odbyciu wizji lokalnej, stanowiące załącznik Nr 2 do ogłoszenia.

Przed przystąpieniem do przetargu kontenerową stację zlewną można obejrzeć  od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400. Po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z uprawnioną osobą. Osobą uprawnioną w zakresie odbycia wizji lokalnej jest Kierownik Oczyszczalni Ścieków – Marek Pukorski – tel. 85 74 58 303 lub 694 440 238 lub Z-ca Kierownika – Piotr Łapicz – tel. 85 74 58 310,

kom. 505 021 117.

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 7 do Ogłoszenia – oryginał podpisany przez uprawnioną osobę.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, podpisaną przez uprawnioną osobę i zaadresowana w następujący sposób:

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o., 15 – 404 Białystok, ul. Młynowa 52/1 z dopiskiem „Przetarg nieograniczony na kontenerową stację zlewną nieczystości ciekłych”.

6. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, poczty kurierskiej lub osobiście w sekretariacie Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. przy ul. Młynowej 52/1 do dnia 14.04.2023 r. do godziny 10:00.

7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora: Białystok, ul. Młynowa 52/1 (świetlica) w dniu 14.04.2023  r. o godzinie 10:15.

8. Organizator może zwrócić się do Oferenta o wyjaśnienie treści oferty, uzupełnienie dokumentów.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości w przypadku gdy nie złożono żadnej oferty zgodnej z ogłoszeniem.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru ofert.

11. Organizator przetargu odrzuci ofertę niezgodną z warunkami ogłoszenia w przypadku gdy:

– oferta nie została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji,

– cena w ofercie zawiera błąd, który nie jest oczywistą omyłką pisarską albo rachunkową, inną    

  omyłką niepowodującą istotnej zmiany treści oferty,

– zaoferowana cena jest niższa niż cena minimalna,

– Oferent nie złożył oświadczenia o którym mowa w pkt 4 z uwzględnieniem pkt 8.

12. Organizator przetargu porówna oferty biorąc pod uwagę cenę. W przypadku, gdy Oferenci złożą najkorzystniejsze oferty o takich samych cenach, Organizator przetargu wystąpi do tych Oferentów o złożenie ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen niższych niż w złożonych ofertach. Jeżeli w ofertach dodatkowych Oferenci ponownie zaoferują takie same ceny, Organizator zamknie przetarg w tym zakresie.

13. Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

– Jerzy Rusiłowicz – tel. (85) 74 58 136 – sprawy proceduralne,

– Marek Pukorski – tel. (85) 74 58 303 lub 694 440 238 – sprawy merytoryczne.

Załączniki:

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ