OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DMUCHAW PROMIENIOWYCH

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DMUCHAW PROMIENIOWYCH

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DMUCHAW PROMIENIOWYCH

Katowickie Inwestycje S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 21 , kod 40-246 Katowice, NIP 954-258-89-39, REGON 240612757, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000941305, wysokość kapitału zakładowego: 455 283 500,00 zł, zaprasza do składnia ofert na sprzedaż 2szt dmuchaw promieniowych  typu DA 210 o mocy 75kW i wydajności 3200m³ zgodnie z załączoną w ogłoszeniu dokumentacją techniczną oraz zdjęciową.

I. Zainteresowani zakupem mogą zapoznać się z przedmiotowymi dmuchawami na Oczyszczalni Ścieków Panewniki przy ul. Panewnickiej 330, 40-709 Katowice po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Osobą do kontaktu jest p. Agnieszka Jelonek – Kierownik Zespołu Oczyszczalni  Ścieków Południe,  tel. 32 7882484 lub 570. .

II. Istotne warunki:

  • ofertę cenową należy podać w PLN (cena netto/brutto na załączonym formularzu ofertowym,
  • wydanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony po dokonaniu zapłaty na konto wskazane w wystawionej fakturze proformie,
  • Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na pojedyncze sztuki,
  • koszty transportu przedmiotu sprzedaży leżą po stronie kupującego.

III. Miejsce i termin złożenia oferty:

  • Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego Katowickie Inwestycje S.A. ul Porcelanowa 21, 40-246 Katowice, bądź na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl z dopiskiem

Sprzedaż dmuchaw promieniowych typu DA210”.

  • Termin składania ofert upływa dnia 31 maja 2023 r. o godz. 15.00.
  • Zastrzega się prawo do odwołania i unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.

IV. Forma oferty:

  • Ofertę należy sporządzić na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  • Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
  • Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta.

V. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (znaczenie: 100%).

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najwyższą ceną.

VI. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ