Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje Ministerstwa Infrastruktury – wniosek Komisji Europejskiej dotyczący nowelizacji dyrektywy ściekowej

Konsultacje Ministerstwa Infrastruktury – wniosek Komisji Europejskiej dotyczący nowelizacji dyrektywy ściekowej

Szanowni Państwo,

informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury uruchomiło konsultacje wniosku KE w sprawie nowelizacji dyrektywy Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning urban wastewater treatment (recast)) COM(2022) 541.

Informacje nt. terminu i sposobu składania ew. uwag i komentarzy opublikowane zostały na stronie internetowej MI pod adresem:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-spoleczne-wniosku-ke-w-sprawie-nowelizacji-dyrektywy-rady-91271ewg-z-21-maja-1991-r-dotyczacej-oczyszczania-sciekow-komunalnych-proposal-for-a-directive-of-the-european-parliament-and-of-the-council-concerning-urban-wastewater-treatment-recast-com2022-541

Prosimy o Państwa uwagi do dnia 23 stycznia 2023 r. na adres mailowy: konsultacje@igwp.org.pl.

Przypominamy, że Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” aktywnie uczestniczyła na każdym etapie konsultowania dyrektywy. Opracowaliśmy wiele stanowisk i notatek mających przybliżyć decydentom nasze spojrzenie na problematykę ścieków komunalnych. Opracowania dostępne są na stronie www.eureau.org.

Link do przetłumaczonej Dyrektywy:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc078ec8-55f7-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF