Konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie – prosimy o Państwa uwagi

Konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie – prosimy o Państwa uwagi

Szanowni Państwo, Członkowie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”,

w załączeniu przesyłamy projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie wraz z uzasadnieniem, oceną skutków regulacji oraz załącznikiem do projektu rozporządzenia.

Projekt ww. rozporządzenia był już przedmiotem konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych oraz został poddany pracom grupy roboczej, składającej się z ekspertów z branży hydrotechnicznej. W wyniku zgłoszonych uwag i opinii, a także prac grupy roboczej, projekt uległ zmianom i w związku z tym zasadnym jest powtórzenie konsultacji publicznych i opiniowania.

Projektowane rozporządzenie, w porównaniu z rozporządzeniem z 2007 r., wprowadza zmiany, które polegają m.in. na:

  • wprowadzeniu nowej lub doprecyzowaniu stosowanej dotychczas terminologii,
  • zaktualizowaniu odniesień do Polskich Norm (krajowych lub będących wdrożeniem norm europejskich) albo krajowych lub europejskich ocen technicznych,
  • dostosowaniu do istniejącej nomenklatury w odniesieniu do klasyfikacji gruntów, na których usytuowane są budowle hydrotechniczne,
  • dostosowaniu do obowiązujących obecnie przepisów prawa,
  • zastąpieniu w większości przepisów norm prawnych o charakterze względnie obowiązującym normami o charakterze bezwzględnie obowiązującym w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości adresatów tych norm w odniesieniu do obowiązków, nałożonych na nich przepisami projektowanego rozporządzenia,
  • zmianach o charakterze redakcyjnym, dopasowujących projekt do współczesnych zasad techniki prawodawczej.

Osiągnięcie założonego w projektowanym rozporządzeniu celu przy użyciu innych środków nie jest możliwe.

Prosimy o przesłanie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia do dnia 6 marca br. na adres konsultacje@igwp.org.pl.

Dokumenty do pobrania:

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ