Newsletter EurEau – Woda w UE, czerwiec 2021

Newsletter EurEau – Woda w UE, czerwiec 2021

Wybory władz EurEau
1 czerwca nowe władze EurEau rozpoczęły dwuletnią kadencję. Podjęły pierwszą bardzo trudną decyzję o nieorganizowaniu kongresu, który miał się odbyć w październiku na Malcie. Decyzja związana jest z sytuacją pandemiczną i wynikiem ankiety, podczas której jedna trzecia członków EurEau stwierdziła, że najprawdopodobniej nie dotrze na spotkanie.

Wartość usług wodociągowych
Opracowaliśmy notatkę na temat wartości usług wodociągowych, kierowaną do polityków, którzy często nie mają podstawowej wiedzy, mimo, że podejmują istotne decyzje.
Przywilej dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych jest często traktowany jako oczywisty. Zrozumienie wartości tych usług to inwestowanie w dobrą przyszłość następnych pokoleń.
Artykuł można znaleźć tutaj.

Nowe publikacje EurEau
EurEau opublikowała nowe stanowiska:
Stanowisko w sprawie planów zintegrowanej gospodarki ściekowej
Stanowisko w sprawie celów redukcji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.

Spotkania
Oliver Loebel, sekretarz generalny EurEau, przemawiał podczas następujących wydarzeń internetowych w tym miesiącu:

– Kongres na temat osadów ściekowych Niemieckiego Stowarzyszenia Wodociągów DWA;
– Komisja DVGW ds. jakości wody (DVGD);
– Spotkanie strategiczne Svenskt Vatten (Szwedzka Woda);
– Austriacki Kongres Sektora Wodnego (ÖWAV, AT).

Podczas szkolenia online zorganizowanego przez Florencką Szkołę Regulacji Bertrand Vallet z Sekretariatu EurEau zaprezentował, w jaki sposób usługi wodne przyczyniają się do gospodarki o obiegu zamkniętym w UE.
EurEau była zaangażowana w wiele wydarzeń w ramach Zielonego Tygodnia UE między 31 maja a 7 czerwca.

Nowy prezes FP2E
Organizacja francuska ma nowego prezesa. Maximilien Pellegrini przejmuje obowiązki Frederica Van Heemsa po jego trzyletniej kadencji

Nowy prezes IGWP
W newsletterze EurEau znalazła się także informacja o nowym prezesie IGWP.

Niemiecka narodowa strategia wodna
Na początku czerwca niemieckie Ministerstwo Środowiska opublikowało krajową strategię dotyczącą wody. Jest tutaj, (po niemiecku).

Niemieckie skargi konstytucyjne na federalną ustawę o zmianach klimatu
Niemiecki Pierwszy Senat Federalnego Trybunału Konstytucyjnego uznał, że przepisy federalnej ustawy o zmianach klimatu z dnia 12 grudnia 2019 r. regulujące krajowe cele klimatyczne i dopuszczalne roczne wielkości emisji do 2030 r. są niezgodne z prawami podstawowymi, ponieważ nie zawierają wystarczających specyfikacji dla dalszych redukcji emisji od 2031 roku. Tutaj można przeczytać więcej.

Nagroda dla holenderskich Unie van Waterschappen i Vewin
Organizacje Unie van Waterschappen i Vewin zdobyli nagrodę Future Policy Award 2021 w dziedzinie ochrony przed niebezpiecznymi chemikaliami za holenderskie podejście do programu w sprawie pozostałości farmaceutycznych w wodzie (2018-2022). Więcej można znaleźć na stronie worldfuturecouncil.org

Sprawy UE

Opinia ENVI w sprawie azbestu
Opublikowane zostały poprawki do opinii komisji ENVI Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony pracowników przed azbestem.

WHO zaleciła zajęcie się azbestem podczas przygotowań do zmiany dyrektywy w sprawie jakości wody do spożycia. Azbest to materiał włóknisty o złożonej nieorganicznej strukturze chemicznej. Główną drogą przedostawania się go do wody pitnej są stare rury azbestowo-cementowe, które były szeroko stosowane do lat 80. XX wieku. WHO przeprowadziła szczegółową ocenę potencjalnego wpływu włókien azbestowych w wodzie pitnej na zdrowie ludzkie. Nie potwierdziła twierdzenia, że włókna azbestowe mają istotne znaczenie dla zdrowia. Dlatego nie uważała, że konieczne jest włączenie włókien azbestowych do załącznika I nowej dyrektywy. Rury azbestowo-cementowe nie powinny być już jednak używane i nie powinny być już dopuszczone do użytku w wodzie pitnej. Jednak program usuwania istniejących rur nie jest konieczny, ze względu na to, że i tak są systematycznie wymieniane ze względu na starzenie i awarie.

Rewizja dyrektywy ściekowej (UWWTD)
Odbył się kolejny warsztat organizowany przez Komisję Europejską. Komisja jest otwarta na integrację różnych podmiotów zaangażowanych w zlewnię miejską, od urbanistów po operatorów infrastruktury ściekowej.

EurEau pracuje nad konsultacjami społecznymi UWWTD. Termin składania wniosków upływa 21 lipca.

Wspólna Polityka Rolna – wstępne porozumienie
Po miesiącach negocjacji Rada i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) UE na lata 2023-2027. Zgodność z Europejskim Zielonym Ładem zostanie wspomniana jedynie w motywach rozporządzenia w sprawie planów strategicznych, a nie w jednym z artykułów. Nowa WPR ma zawierać nowy wymiar społeczny.

Komunikat prasowy Rady znajduje się tutaj, Parlamentu tutaj, a Komisji tutaj.

Zmiany klimatu
Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej uzgodniły nowe prawo klimatyczne UE, pieczętując cel neutralności klimatycznej do 2050 roku. Oprócz tego i aspiracyjnego celu, jakim jest dążenie do osiągnięcia ujemnej emisji po 2050 roku, nowe prawo ustanawia obowiązujący cel redukcji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.
Komisja będzie współpracować z sektorami gospodarki, które chcą przedstawić dobrowolne plany działania na rzecz neutralności klimatycznej do 2050 r.

Dyrektywa kąpieliskowa
Konsultacje społeczne związane z zmiana dyrektywy rozpoczną się wkrótce (III kwartał), a wniosek ustawodawczy pojawi się na początku 2023 r. Zaplanowano również dwa warsztaty techniczne: w IV kwartale 2021 roku i w III kwartale 2022 r.

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (IED)
IED ma na celu osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez redukcję szkodliwych emisji przemysłowych, w szczególności poprzez lepsze stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT).
EurEau popiera pomysł, aby dane o stosowanych produktach chemicznych i związkach chemicznych odprowadzanych do miejskich systemów kanalizacji lub do wód powierzchniowych były dostępne dla operatorów wod-kan. Ma to kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska, w tym zasobów wody pitnej.

Pakiet Dekarbonizacji rynku wodoru i gazu
EurEau wzięła udział w konsultacjach, które mają doprowadzić do zmiany dyrektywy gazowej (2009/73/WE) i rozporządzenia gazowego (715/2009) planowanej na IV kwartał 2021 r.

Biogaz wytwarzany w oczyszczalniach ścieków komunalnych może być uszlachetniany do biometanu i powinien odgrywać istotną rolę w zastępowaniu gazów kopalnych gazami powstającymi z naturalnych źródeł. Należy wzmocnić wsparcie finansowe i regulacyjne tego trendu, zagwarantować dostęp biometanu do sieci gazowych, wdrożyć trwały system certyfikacji (gwarancji pochodzenia) oraz standaryzację jakości gazu. Ponadto oczyszczalnie ścieków należy połączyć z gospodarką wodorową, rozwijać odpowiednie technologie.

Taksonomia
Pojawiają się nowe regulacje dotyczące inwestycji zrównoważonych środowiskowo. Więcej o taksonomii napisałam w kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

Projekt dyrektywy w sprawie substancji niebezpiecznych (RoHS)
Dyrektywa RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ogranicza stosowanie określonych materiałów niebezpiecznych znajdujących się w produktach elektrycznych i elektronicznych. Projekt aktu delegowanego RoHS nie obejmuje zastosowania rtęci do obróbki promieniami UV, co może być problematyczne dla użytkowników lamp do dezynfekcji wody.

Infrastruktura krytyczna
Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (HOME) Komisji Europejskiej oraz Wspólne Centrum Badawcze uruchomiły kwartalny biuletyn: Ochrona i odporność infrastruktury krytycznej. Koncentruje się on na najnowszych osiągnięciach, bieżących działaniach i tworzeniu odpowiednich polityk mających na celu poprawę ochrony infrastruktury krytycznej i inicjatyw opartych na odporności w UE i poza nią. Można go znaleźć tutaj.

Strategia farmaceutyczna
Strategia farmaceutyczna ma na celu poprawę i przyspieszenie dostępu pacjentów do bezpiecznych i przystępnych cenowo leków oraz wspieranie innowacji w przemyśle farmaceutycznym UE.
Opublikowano poprawki zaproponowane przez komisję ENVI Parlamentu Europejskiego. Wiele z nich odzwierciedla nasze obawy dotyczące wpływu farmaceutyków na środowisko. Ponieważ istnieje ponad 700 poprawek, oczekuje się, że zostaną opracowane poprawki kompromisowe.

Koniec statusu odpadu
Europejska platforma zrównoważonego wykorzystania fosforu ESPP wysłała wspólnie z EurEau pismo do Komisji w sprawie kryteriów końca statusu odpadów (end-of-waste), dla materiałów odzyskiwanych ze ścieków. Komisja opracowuje krótką listę materiałów, którym można nadać status „end-of-waste” w UE. Lista powinna zostać opublikowana w czwartym kwartale 2021 r.

Wyścig do zera
„Race to Zero” jest wspieraną przez ONZ globalną kampanią skupiającą podmioty niepaństwowe (firmy, miasta, regiony, instytucje finansowe i edukacyjne), do podjęcia rygorystycznych i natychmiastowych działań w celu zmniejszenia o połowę globalnych emisji do 2030 r.
Water UK i niektórzy inni członkowie EurEau są zaangażowani w tę kampanię. Proszę o kontakt, jeśli chcą się Państwo zaangażować w kampanię.

Opracowała Klara Ramm, k.ramm@igwp.org.pl