Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Newsletter “Woda w UE” – lipiec, sierpień 2023

Newsletter “Woda w UE” – lipiec, sierpień 2023

Najnowsze wiadomości z Komisji EurEau znajdziesz tutaj:

Wytyczne o infrastrukturze gigabitowej (GIA)

Propozycja Komisji dotycząca GIA przechodzi obecnie przez Parlament i Radę. Reguluje kwestie udostępniania infrastruktury liniowej dla sieci telekomunikacyjnych. EurEau popiera jej cele, ponieważ szybkie sieci telekomunikacyjne są niezbędne dla cyfryzacji usług wodnych. W naszym stanowisku wzywamy jednak do utrzymania wyłączenia sieci wody pitnej z infrastruktury, która może być wykorzystywana do budowy szybkich sieci telekomunikacyjnych. Zdrowie ludzkie musi być najważniejsze. Widzimy także potrzebę utrzymania procedur wydawania zezwoleń na prace na infrastrukturze wod-kan.

Stanowisko EurEau można znaleźć tutaj.

Wdrażanie dyrektywy w sprawie wody do picia

W nowej dyrektywie zwrócono się do państw członkowskich o przesłanie Komisji do stycznia 2026 r. krajowej oceny wycieków, która zostanie wykorzystana przez Komisję do ustalenia progu wskaźnika wycieków na podstawie średniej unijnej. EurEau pracuje nad stanowiskiem w tej sprawie. Aby obliczenia opierały się na porównywalnych danych, EurEau podkreśliła potrzebę składania sprawozdań przez wszystkie państwa członkowskie przy użyciu tego samego wskaźnika.

Członkowie komitetu EU1 ds. wody zgodzili się na wykorzystanie LLI czyli liniowego wskaźnika wycieków określającego m3 wycieków na km sieci przez rok.

Równocześnie IGWP opracowała propozycję szerszego wskaźnika opartego na trzech wartościach (ILI, LLI oraz wartości procentowej) i podzieliła się tym pomysłem z EurEau.

Nowa dyrektywa ściekowa

W Parlamencie Europejskim poprawki kompromisowe są przedmiotem dyskusji pomiędzy sprawozdawcą i kontrsprawozdawcami. EurEau bierze czynny udział w tych dyskusjach, wnosząc swój wkład i reagując na ich propozycje. Głosowanie w komisji ENVI zaplanowano na 21 września, a na posiedzeniu plenarnym na 16 października.

Hiszpania przewodnicząca Radzie potwierdziła, że sprawa ta jest priorytetem prezydencji (lipiec–grudzień 2023 r.). Stanowisko uległo poprawie w porównaniu z projektem szwedzkiej prezydencji, ale nadal wymaga zmian, o które zabiega EurEau.

Dyrektywa w sprawie osadów ściekowych

Ocena dyrektywy została opublikowana 24 maja. Komitet EU2 ds. ścieków przygotowuje stanowisko EurEau. Podczas następnego spotkania EU2 w październiku odbędą się warsztaty poświęcone dyrektywie, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele Komisji pracujący nad tą sprawą.

Raport dotyczący wody w kąpieliskach

9 czerwca został opublikowany Raport roczny Europejskiej Agencji Środowiska dotyczący wody w kąpieliskach. Podsumowanie można znaleźć tutaj.

Oczekuje się, że w połowie 2024 roku Komisja opublikuje swoją ocenę dyrektywy w sprawie wody w kąpieliskach.

Zrównoważone stosowanie pestycydów

Na wniosek państw członkowskich Komisja przeprowadziła dodatkowe badania dotyczące wpływu proponowanego ograniczenia stosowania pestycydów na bezpieczeństwo żywnościowe. Z badania wynika, że skutki będą zróżnicowane, ale ograniczenie stosowania pestycydów będzie miało największy wpływ na uprawy, które mają „niewielki wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe lub nie mają go wcale”.

EurEau wzywa do lepszej ochrony zasobów wody pitnej. Zbyt wiele zbiorników wodnych zawiera śladowe ilości pestycydów i ich metabolitów, co może wymagać kosztownego dodatkowego oczyszczania w celu ochrony zdrowia konsumentów.

Jest mało prawdopodobne, aby projekt regulacji został sfinalizowany przed końcem 2023 r. W szczególności EPP zdecydowała się odrzucić projekt, co komplikuje negocjacje w parlamencie.

Prawo o monitoringu gleb

Zdrowa gleba ma ogromne znaczenie dla jakości wód podziemnych i usług wodnych. EurEau z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie regulacji o monitorowaniu gleby, opublikowanej 5 lipca i podkreśla silne powiązania między jakością gleby a jakością wód podziemnych i powierzchniowych. Tutaj można znaleźć więcej.

Plan działania dotyczący zarządzania składnikami odżywczymi

Oczekujemy planu działania Komisji w zakresie gospodarowania składnikami odżywczymi (nutrientami), który początkowo miał zostać opublikowany jednocześnie z regulacją o monitorowaniu gleby. EurEau oczekuje, że plan ten, doprowadzi do lepszej ochrony zasobów wód podziemnych, ułatwiając jednocześnie recykling składników odżywczych ze strumieni ścieków i odzysk wody ze ścieków w celu nawadniania upraw.

Normy jakości środowiska

Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego przyjęła stanowisko w sprawie nowej regulacji zmieniającej środowiskowe normy jakości (EQS) dla wód powierzchniowych i podziemnych, z poprawkami wzmacniającymi zasady „zanieczyszczający płaci” i kontroli u źródła. Więcej można znaleźć tutaj.

Prawo farmaceutyczne

Dużym przełomem w pracach nad prawem farmaceutycznym jest wprowadzenie kryteriów środowiskowych odmowy dopuszczenia do obrotu, podobnie jak zakaz sprzedaży pozagiełdowej substancji trwałym, mobilnych i niedegradowanych. EurEau nalega na restrykcyjną ochronę zasobów wodnych oraz pełne ujawnianie przez producentów lekarstw ocen ryzyka dla środowiska.

PFAS

Komitety ds. Oceny Ryzyka oraz ds. Analiz Ekonomiczno-Społecznych Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) przyjęły propozycję ograniczeń w ramach rozporządzenia REACH mającą na celu stopniowe wycofywanie stosowania trwałych chemikaliów ze składu pian gaśniczych. ECHA sfinalizuje tekst ograniczenia i wyśle go do Komisji Europejskiej, która będzie musiała zdecydować, czy sporządzić propozycję ograniczeń w ramach REACH (załącznik XVII).

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych

Mandat negocjacyjny przyjęty dla dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED) przez Parlament Europejski w dniu 11 lipca zapewnia ważne zabezpieczenia środowiska wodnego i usług wodnych, ale wycofuje ambitne propozycje dotyczące efektywności wykorzystania wody. Więcej można znaleźć tutaj.

Pełną wersję poprawek przyjętych przez PE można zobaczyć tutaj.

EurEau przyczyniła się do prac ECHA i konsekwentnie wzywa do szybkiego i całkowitego zakazu wszelkich zastosowań PFAS w pianach przeciwpożarowych.

Ustawa o renaturyzacji przyrody

Propozycja Komisji dotycząca przywrócenia części przestrzeni naturalnych spotkała się z ostrym oporem niektórych grup politycznych w Parlamencie, ale wysiłki zmierzające do całkowitego odrzucenia tej propozycji nie powiodły się w decydującym głosowaniu na posiedzeniu plenarnym w dniu 12 lipca. Tekst przyjęty przez posłów do Parlamentu Europejskiego osłabia wniosek Komisji, ale pozostawia niezmienione niektóre podstawowe ambicje, podobnie jak podejście ogólne Rady. Państwa członkowskie przyjęły wspólne stanowisko w sprawie projektu ustawy.

EurEau popiera wniosek Komisji, gdyż dbałość o naturę jest naszym priorytetem.

Taksonomia

Komisja opublikowała pakiet dotyczący zrównoważonego finansowania. Obejmuje on

  • Akt delegowany UE dotyczący taksonomii środowiskowej, który określa kryteria działalności gospodarczej wnoszącej istotny wkład w realizację celów środowiskowych innych niż klimatyczne, a mianowicie zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów wodnych i morskich, przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli oraz ochroną i odbudową różnorodności biologicznej i ekosystemów.
  • Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ratingów środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG).
  • Zalecenie Komisji w sprawie ułatwienia finansowania przejścia na zrównoważoną gospodarkę.

Azbest

Parlament Europejski i państwa członkowskie zakończyły negocjacje trójstronne w sprawie rewizji dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2009/148/WE w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (dyrektywa w sprawie azbestu). Dyrektywa wzywa pracodawców do ograniczenia narażenia na włókna azbestu do możliwie najniższego poziomu. Dopuszczalna zawartość narażenia zawodowego (OEL) wzrośnie z 0,1 do 0,01 włókien azbestu na cm3 bez okresu przejściowego. Członkowie EurEau powinni sprawdzić, w jakim stopniu wpłynie to na naprawę/konserwację/usunięcie rur cementowych zawierających azbest.

Niebieski Ład

Federacja Przedsiębiorców Polskich powołała Komitet ds. Wody zapraszając Izbę do tego grona. Celem jest działanie na rzecz opracowania Niebieskiego Ładu na wzór Zielonego Ładu. Jest to szansa na pozyskanie funduszy na gospodarkę wodną. Niebieski Ład jest w fazie koncepcyjnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, informacje można znaleźć tutaj.

Opracowała Klara Ramm k.ramm@igwp.org.pl