Połączone Komisje Senackie uwzględniły poprawki przedłożone przez Izbę do projektu nowelizującego ustawę Prawo Wodne oraz ustawę zaopatrzeniową

Połączone Komisje Senackie uwzględniły poprawki przedłożone przez Izbę do projektu nowelizującego ustawę Prawo Wodne oraz ustawę zaopatrzeniową

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, iż przedstawiciele  Izby w osobach: Bartosz Łuszczek i Paweł Sikorski uczestniczyli w dniu 28.06.2022 roku na posiedzeniu połączonych Komisji: Nadzwyczajnej ds. Klimatu, Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Środowiska w sprawie rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 740, druki sejmowe nr 2262, 2283 i 2283-A).

W trakcie wystąpień przedstawili stanowisko, które wypracowane  zostało na podstawie informacji pozyskanych od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych będących członkami IGWP,  w postaci poprawek do ustawy Prawo wodne oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Wszystkie poprawki zostały uwzględnione.

W trakcie wystąpienia przedstawiciele Izby podkreślili  także aktualną dramatyczną sytuację branży z uwagi na drastyczne zmiany warunków ekonomicznych w tym m.in.  kosztów zakupu energii, czy też wzrostu inflacji.

Przedstawili także wyniki najnowszej ankiety przeprowadzonej przez IGWP wśród członków, w której udział wzięło  ponad 200 przedsiębiorstw wod.-kan., i niemalże 60% ankietowanych zamierza złożyć w najbliższym czasie wniosek o skrócenie taryfy za wodę i ścieki z uwagi na zmianę warunków ekonomicznych. Dodatkowo, jak wynika z ankiety przeszło 20% uczestników badania złożyło przedmiotowy wniosek w 2022 roku. Również podkreślono, że 70% z nich osiągnęło stratę za I kwartał 2022 roku.

Poprawki do ustawy Prawo wodne:

Poprawki zgłoszone przez Izbę mają na celu zabezpieczenie przed zarzutem Komisji dotyczącym niepełnego wdrożenia art. 3 Dyrektywy 91/271 (oraz wskazań uzasadnionej opinii). Ostatni akapit art. 3 dyrektywy stanowi:

W przypadku gdy ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnione, jako że nie przyniosłoby korzyści dla środowiska lub powodowałoby nadmierne koszty, należy zastosować pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy zapewniające ten sam poziom ochrony środowiska.

W poprawce zaproponowano uszczegółowienie, które podkreśla co w szczególności należy rozumieć przez ten sam poziom ochrony środowiska (w tym w szczególności gromadzony w zbiornikach bezodpływowych i oczyszczany w oczyszczalni ścieków o wymaganiach odpowiednich dla wyznaczonej aglomeracji), co również było podnoszone przez komisję w uzasadnionej opinii, a zostało po części rozwiązane poprzez zawarte w projekcie zmiany dot. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Tak sformułowane przepisy powodują, że w obszarze aglomeracji nie ma możliwości “nieoczyszczania” ścieków i cały ładunek trafiać musi do właściwej oczyszczalni.

W części dotyczącej kar Poprawka ma na celu dostosowanie sposobu naliczania administracyjnych kar pieniężnych do zmienianego art. 87a.

Poprawki do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Poprawka  – skreślenie art. 3 w całości.

Izba zajęła stanowisku, że propozycje zawarte w pkt.1) i 2) art.3 ustawy zmieniającej należy zdecydowanie i jednoznacznie ocenić negatywnie, stąd tez Izba wnosi  o usuniecie art.3 ustawy zmieniającej w całości.

W proponowanych rozwiązaniach organ regulacyjny ma opiniować projekt wieloletniego planu rozwoju i modernizacji. Wprawdzie w nowelizacji proponuje się jedynie opiniodawczą rolę organu regulacyjnego, niemniej jednak jakichkolwiek racjonalnych powodów, aby organ ten opiniował jakiekolwiek kwestie dotyczące budowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Jest to bowiem wewnętrzna sprawa gminy będąca przedmiotem zadania własnego.

Jednoznacznie Izba podkreśliła, także że  wpłynąć mogą także negatywnie, już na chwilę obecną, trudną procedurę zatwierdzania wniosków taryfowych, z uwagi m.in. na brzmienie przepisu nowelizującego, w myśl którego opinia ma również dotyczyć: ,, w zakresie  wpływu planu na wysokość taryf”.

W ocenie Izby również może mieć wpływ na postępowanie  w sprawie badania zgodności z prawem uchwały rady gminy przez organ nadzoru tj. właściwego wojewodę.

Izba aktywnie uczestniczyła także uwagi na etapie konsultacji społecznych, jak również uczestniczyła na posiedzeniu  Komisji Sejmowych w sprawie ustawy o zmianie ustawy- Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2262 ), prezentując stanowisko wypracowane  zostało na podstawie informacji pozyskanych od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych będących członkami IGWP.

Izba będzie na bieżąco informować Państwa o dalszych etapach procedowania nowelizacji.

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby
Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ