Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw przyjęty przez Rząd

Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw przyjęty przez Rząd

Rząd przyjął projekt ustawy opracowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowisko , w ramach którego przedłużone zostanie funkcjonowania mechanizmów osłonowych dla odbiorców energii. Jak wskazano przygotowane w projekcie ustawy rozwiązania zapewnią w 2024 r. ochronę przed wzrostem kosztów energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

Branża wodociągowo-kanalizacyjna została objęta ochroną.

Projektowane rozwiązanie w zakresie energii elektrycznej jest kontynuacją dotychczasowego wsparcia odbiorców w gospodarstwach domowych, w tym wsparcia zużycia energii na potrzeby zbliżone do zużycia w gospodarstwach domowych (np. części wspólne budynków, garaże, domy letniskowe, lokali o charakterze zbiorowego zamieszkania). „Mrożenie” cen i stawek opłat dystrybucyjnych zakłada, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej i stawek opłat dystrybucyjnych w taryfach na rok 2024 w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stabilizacja ich rachunków za obrót i dystrybucję energii na poziomie cen i stawek opłat taryfowych z 2022 r. Ceny z 2022 r. będą stosowane do limitu 3 MWh dla gospodarstw domowych a dla gospodarstw z osobą niepełnosprawną podwyższone do 3,6 MWh, natomiast dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 4 MWh. Po przekroczeniu limitu obowiązuje cena maksymalna 693 zł/MWh.

Cena maksymalna ustalona na poziomie 693 zł/MWh będzie dotyczyć także podmiotów użyteczności publicznej wykonujących kluczowe role władz publicznych w szczególności z zakresu polityki zdrowotnej, edukacyjnej i rodzinno-opiekuńczej, jednostek samorządu terytorialnego w zakresie w jakim zużywają energię elektryczną na realizację zadań publicznych, producentów rolnych, tzw. odbiorców wrażliwych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Zgodnie z informacją podaną na stronie RCL projekt ustawy został skierowany do Sejmu RP.

Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/rzad-przyjal-rozwiazania-chroniace-odbiorcow-energii-elektrycznej-paliw-gazowych-i-ciepla-w-2024-r

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ