Benchmarking – wybrane wyniki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce za lata 2014-2018

Benchmarking – wybrane wyniki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce za lata 2014-2018

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” od 2009 roku prowadzi prace związane z projektem benchmarkingu, będącym coroczną wielowymiarową analizą porównawczą wyników działalności podmiotów zajmujących się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków.
Raport, będący corocznym efektem prac nad projektem, jest źródłem danych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Wyniki raportu pozwalają na określenie pozycji danego podmiotu w wybranych obszarach badawczych i wyznaczanie kierunków doskonalenia.

Pracujący nad projektem zespół dążył do stworzenia wartości dodanej do corocznych raportów w oparciu o przekrojowe wykorzystanie dostępnych danych. Efektem tego jest raport pt. BENCHMARKING – WYBRANE WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH W POLSCE ZA LATA 2014-2018.

Publikacja zawiera:

 • ponad 230 stron
 • ponad 200 wykresów
 • ponad 100 tabel z danymi

Ten największy zbiór danych o branży na przestrzeni ostatnich lat można zamówić TUTAJ

5-letni raport benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest pogłębioną analizą wybranych wskaźników w przekroju wieloletnim. Za istotne uznano mierniki takie jak:

 • awaryjność sieci wodociągowej,
 • awaryjność sieci kanalizacyjnej,
 • udział zdalnych odczytów wodomierzy,
 • energochłonność procesu dostarczania wody,
 • energochłonność procesu odbioru i oczyszczania ścieków,
 • poziom samowystarczalności energetycznej oczyszczania ścieków,
 • sprawność sieci,
 • rentowność działalności wodociągowej,
 • rentowność działalności kanalizacyjnej,
 • cena wskaźnikowa wody,
 • cena wskaźnikowa ścieków.

Stabilność, rzetelność i konieczność zachowania porównywalności zbieranych danych zdeterminowały horyzont czasowy analiz w ramach niniejszego raportu. Wyniki obserwacji w niektórych obszarach pokazały jednokierunkowe tendencje kształtowania się analizowanych cech, co można uznać za zjawisko charakterystyczne dla działalności wodociągowo-kanalizacyjnej w danym okresie. Podobnie jak w przypadku corocznych raportów benchmarkingowych, niniejsze opracowanie może stanowić początek pogłębionej, indywidualnej analizy przyczyn występujących niedociągnięć lub błędów, może również wspomóc znalezienie sposobów i dróg dochodzenia do rozwiązań efektywniejszych od stosowanych dotychczas.

Zawarta w niniejszym opracowaniu pogłębiona analiza oraz wnioski z niej płynące to obraz wyników i potrzeb nie tylko w sferze działania podmiotów zajmujących się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odbiorem ścieków, ale również w sferze otoczenia zewnętrznego. Ograniczone zasoby wody, konieczność zdecydowanego działania w zakresie ochrony środowiska oraz jakości wody i ścieków, optymalizacja kosztów stanowią nieliczne obszary wymagające scentralizowanych planów obejmujących w szczególności: cele, warunki ich realizacji, jak również i przede wszystkim uwzględniających możliwości adresatów zadań poprzedzone rachunkiem ekonomicznym.

Zaletami dla przedsiębiorstw biorących udział w projekcie jest realizacja usprawnień w oparciu o wyniki benchmarkingu, jak i doświadczenia innych, m.in.: nakierowanie przedsiębiorstwa na podnoszenie efektywności, produktywności oraz rentowności, obniżanie kosztów analiz przedwdrożeniowych, czerpanie wiedzy z doświadczeń innych, dokładniejsze rozpoznanie ryzyka i możliwych działań prewencyjnych, dostęp do danych porównawczych. Wyniki analizy mogą pomóc zwiększyć szybkość podejmowanych decyzji. Przejrzysta forma prezentacji w postaci wykresów zwiększa możliwości wykorzystania tej metody w podejmowaniu decyzji strategicznych i operacyjnych. Raport benchmarkingowy jest pierwszym krokiem w drodze poszukiwania kierunków doskonalenia.

Marta Wojnowska
Główny specjalista ds. analiz ekonomicznych

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ