Ustawa o rewitalizacji Odry w Senacie

Ustawa o rewitalizacji Odry w Senacie

Podczas 79. posiedzenia w dniu 13 lipca 2023 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o rewitalizacji Odry. 

Ustawa określa szczegółowe zasady i warunki przygotowania inwestycji mających na celu poprawę warunków środowiskowych rzeki Odry w zakresie ilości i jakości wody w tej rzece.

W ustawie wskazano na konieczność budowy, rozbudowy lub modernizacji 123 oczyszczalni ścieków oraz realizacji 259 inwestycji związanych z modernizacją lub budową nowej sieci kanalizacyjnej.

Nowe przepisy regulują zakres podmiotowy i przedmiotowy funkcjonowania Inspekcji Wodnej, której zadaniem będzie m.in. określanie ryzyka wystąpienia potencjalnych zdarzeń mogących powodować negatywne skutki dla wód lub zasobów ryb w wodach, kontrolowanie gospodarowania wodami na danych rok.

Przepisy ustawy odnoszą się także do kwestii pozwoleń wodnoprawnych – w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nastąpi przegląd zintegrowanych pozwoleń na wprowadzenie ścieków do wód na obszarze zlewni rzeki Odry. Wprowadzona zostanie możliwość cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego, gdy dalsze korzystanie z wód na warunkach ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym stwarza stan zagrażający życiu i zdrowiu ludzi lub stan zagrażający powstaniu poważnych szkód w środowisku.

Ustawa przewiduje także zaostrzenie kar za wykroczenia związane z gospodarką wodną – z obecnego poziomu 500 zł do przedziału od 1000 zł do 7500 zł. Wprowadzone zostaną również kary administracyjne w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł, m.in. za zaniedbania w obszarze gospodarki wodnej zagrażające życiu lub zdrowiu ludzi i bezpieczeństwu środowiska.

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ustawa została przekazana do rozpatrzenia przez Senat.

W dniu 25 lipca br. planowane jest posiedzenie senackich Komisji: Środowiska i Infrastruktury poświęcone ustawie.

Projekt Ustawy do pobrania:

Stanowisko Fundacji WWF Polska w sprawie ustawy o rewitalizacji Odry do pobrania:

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ