Ceny ścieków socjalno-bytowych w Polsce w podziale na województwa w 2016 roku

Ceny ścieków socjalno-bytowych w Polsce w podziale na województwa w 2016 roku

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Analizie poddane zostało 589 taryf za wodę i ścieki. Średnia liczba zróżnicowanych taryf w województwach wynosiła 36,8. Poniższa mapa zawiera średnie ceny ścieków socjalno-bytowych wyrażone w zł/m3.

Mapa 1 Średnie ceny ścieków socjalno-bytowych w 2016 roku (zł/m3)

Ceny ciekw

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety „Informacja o cenach i stawkach opłat brutto (razem z VAT) za wodę i ścieki”.

Powyższa mapa ukazuje fakt, iż ceny w poszczególnych województwach różnią się znacznie i są uzależnione od regionu, ukształtowania terenu, gęstości zamieszkania, intensyfikacji działań inwestycyjnych oraz stosowanych technologii w procesach oczyszczania ścieków. Dane zawarte na powyższej mapie należy traktować informacyjnie, nie należy na ich podstawie wyciągać daleko idących wniosków, tak jak nie ma żadnych przesłanek ku bezpośredniemu porównywaniu przedsiębiorstw na podstawie cen bez dogłębnej analizy indywidualnej specyfiki każdego z nich.

Średnie ceny ścieków w poszczególnych województwach są zróżnicowane. Wahają się od 5,49 zł/m3 w województwie kujawsko-pomorskim, do 9,14 zł/m3 w małopolskim, co daje rozpiętość cenową na poziomie 3,65 zł/m3. Wojewódzki rozkład cen średnich jest zbliżony do rozkładu cen wody (patrz: http://www.igwp.org.pl/index.php/nasza-aktywnosc/analizy-ekonometryczne/681-ceny-wody-dla-odbiorcow-socjalno-bytowych-w-polsce-w-podziale-na-wojewodztwa-w-2016-roku), tj. najwyższymi cenami charakteryzują się województwa śląskie oraz małopolskie, a najniższymi województwa z polski środkowej oraz ze ściany wschodniej. Ceny ścieków są znacznie wyższe niż ceny wody. Najmniejszą różnicę pomiędzy średnią ceną wody i ścieków wynosząca 26% odnotowano w województwie podkarpackim. Największe różnica wynoszące ponad 90% istnieją w województwach wielkopolskim oraz małopolskim. Dla całej polski średnie ceny ścieków są o 73% większe od cen wody. Warto nadmienić, iż w roku 2000 średnie ceny ścieków były wyższe od średnich cen wody o niecałe 10%.

Mateusz Bogdanowicz

Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych