Konsultacje publiczne rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych

Konsultacje publiczne rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych

Projektowane rozporządzenie wydawane jest na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), zgodnie z którym minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, biorąc pod uwagę:

1) bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących stacje zlewne;

2) ochronę wyposażenia technicznego stacji zlewnych;

3) wpływ mieszaniny nieczystości ciekłych na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania;

4) ochronę wód przed zanieczyszczeniem.

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1549) wprowadziła do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmiany polegające na doprecyzowaniu i wyodrębnieniu kwestii dotyczących opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków, w zakresie obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku odnoszących się do właścicieli nieruchomości, gmin i przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w tym zakresie.

W związku z ustawowym wyodrębnieniem indywidualnego systemu oczyszczania ścieków w postaci przydomowej oczyszczalni ścieków oraz kwestii opróżniania nieczystości ciekłych z jej osadnika, konieczne jest dokonanie aktualizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U.z 2020 r. poz. 939) w zakresie obejmującym m.in. rozszerzenie definicji dostawcy nieczystości ciekłych oraz wzoru potwierdzenia odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, który to wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

Uprzejmie prosimy o Państwa uwagi do dnia 20 lutego 2023 r. na adres mailowy: konsultacje@igwp.org.pl.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ