Koronawirus

 • Prace legislacyjne nad Tarczą 4.0

  Szanowni Państwo,

  Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie uprzejmie informuje, że W Sejmie trwają prace legislacyjne nad Rządowym projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

  Zgodnie z uzasadnieniem, projekt zawiera regulacje wsparcia budżetów jst oraz w celu utrzymania ciągłości procesu inwestycyjnego poprzez m.in.: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, ułatwienia w realizacji zamówień publicznych, pakiet osłonowy dla samorządów, ochrona przed przejęciem spółek przez podmioty spoza UE/EOG, ułatwienie dostępu do wakacji kredytowych, dostosowanie rynku pracy do wyzwań COVID-19.

  Poniżej zamieszczony został plik pdf przedmiotowego projektu ustawy.

  Projekt ustawy do pobrania (PDF)

  Adw. Paweł Sikorski - Ekspert IGWP

   

 • Spotkanie liderów międzynarodowych przedsiębiorstw wodnych 21.05.2020 r.

  W ramach Globalnego Szczytu Wodnego (Global Water Summit), który miał się odbyć w marcu, ale przeszedł do spotkań online, zorganizowano wideokonferencję, podczas której głos zabrało sześciu liderów prywatnych przedsiębiorstw sektora wodnego: XPV Water Partners, DuPont, Stantec, Aqualia, Acciona i Suez.

  Przed konferencją można było wziąć udział w ankiecie przygotowanej przez GWI (Global Water Intelligence). Zadano między innymi pytanie czy sytuacja podczas pandemii spowodowała wzrost prestiżu usług wod-kan. 63% respondentów stwierdziło, że tak.

 • Notatka ze spotkania zespołu kryzysowego EurEau 20.05.2020r.

  Plan Naprawczy Gospodarki UE

  Został ujawniony wewnętrzny dokument Komisji Europejskiej obejmujący projekt części Planu Naprawczego dotyczącej klimatu i cyfryzacji. Niestety niewiele jest w nim tematów związanych z gospodarką wodną. Ostateczna wersja Planu Naprawczego spodziewana jest w czerwcu 2020 r. Najważniejszą kwestią podkreśloną w dokumencie jest konieczność integracji zielonej transformacji z transformacją cyfrową Europy. Dlatego planowane inwestycje, które mają wspomóc gospodarkę będą się koncentrować na czystej energii i czystej mobilności, bardziej ekologicznym przemyśle oraz na cyfryzacji w przemyśle.

 • Stanowisko GIS w sprawie instalacji wewnętrznych wyłączonych z eksploatacji oraz kurtyn wodnych i fontann

  Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż pismem z dnia 29 kwietnia 2020 r. zwróciła się do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie dotyczącej instalacji wewnętrznych w budynkach aktualnie wyłączonych z eksploatacji, a także kurtyn wodnych i fontann.

  Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższej kwestii zostało przedstawione w skierowanym do Izby piśmie z dnia 19 maja 2020 r.

  Poniżej zamieszczamy:
  1. pismo do GIS z dnia 29 kwietnia 2020 r.
  2. odpowiedź GIS z dnia 18 maja 2020 r.
  3. pismo Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH z dnia 4 maja 2020 r.

  Magdalena Borowczyk-Zalewska
  Gł. specjalista ds. prawnych IGWP

 • Uchwalenie Tarczy  3.0

  Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ uprzejmie informuje, że Sejm po rozpatrzeniu poprawek Senatu w dniu 14 maja uchwalił Ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 –dalej zwaną także  ustawą z dnia 14 maja 2020 r. lub Tarczą 3.0.

  Ustawa  z dnia 14 maja 2020 r. została podpisana przez Prezydenta  RP i opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod poz. 875.

  Wspomniana ustawa co do zasady,  zgodnie z art. 76, wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli od 16 maja 2020 r.

  Tarcza 3.0. uwzględnia ostatecznie postulat  zgłoszony przez Izbę dotyczący wydłużenia okresu do przeprowadzenia analizy ryzyka i złożenia stosowanych wniosków o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej przez właścicieli  dla ujęć wody. Zmiana ta wydłuża ww. okres o dodatkowe 2 lata, tj. z obecnie obowiązującego okresu 3 lat do 5. Powyższa zmiana zawarta została w art. 32 ustawy zmieniającej  ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695 i 782).

  Wspomniana ustawa wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 792) oraz w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695).

  Powyższe zmiany omówione zostały w artykułach opublikowanych przez Izbę:
  Uchwalenie przez Sejm TARCZY 3.0. uwzględniającej postulat IGWP
  Zmiany uregulowań dotyczacych odpadów

  Tarcza 3.0. w art. 46 pkt 20) przewiduje również uchylenie art. 15 zzr i 15 zzs w specustawie z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374 ze zm.). Powyższymi przepisami zawieszony został bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów (art. 15 zzr),jak również bieg terminów procesowych
   i sądowych wymienionych w art. 15 zzs.  Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. w art. 46 pkt 21) wprowadziła także zmianę we wspomnianej specustawie z dnia 2 marca 2020 r. poprzez dodatnie po art. 15 zzs- art. 15 zzs1-15 zzs5odnoszących się do przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych.

  LINK do ustawy  z dnia 14 maja 2020 r.

  Adw. Paweł Sikorski - Ekspert IGWP
  Magdalena Borowczyk-Zalewska- Gł. specjalista ds. prawnych IGWP

   

 • Notatka ze spotkania zespołu kryzysowego EurEau 8.05.2020r.

  Europejski plan naprawczy

  Zmieniony wniosek Komisji dotyczący ram finansowych na lata 2021–27 podlega dyskusjom i nadal oczekuje na zatwierdzenie. Nie ma zatem żadnych szczegółów na temat planu naprawy gospodarki. DG ENV próbuje włączyć wodę do zakresu wsparcia, a EurEau przedstawiła szczegółowe propozycje w tym zakresie. Są wśród nich propozycje Izby, które spotkały się z dużym zainteresowaniem. Pierwsza dotyczy budowy biogazowni regionalnych w celu podniesienia efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Ta propozycja wzbudziła duże zainteresowanie ze strony urzędników KE, gdyż została konkretnie i rzetelnie przygotowana. Druga propozycja zakłada finansowanie odnawiania co najmniej 1% sieci wodociągowej w celu ograniczania wycieków, zgodnie z planowaną dyrektywą w sprawie jakości wody do spożycia. Niestety ścieżka zatwierdzania pomysłów jest długa i trudno przewidzieć ostateczny kształt europejskiego planu naprawczego.

 • Zapraszamy do udziału w doraźnym ogólnoeuropejskim projekcie badawczym mającym na celu ocenę monitoring ścieków i wymianę doświadczeń w kontekście epidemii spowodowanej SARS-CoV-2.

  Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej i Dyrekcja Generalna ds. Środowiska współpracują ze zwycięzcami konkursu EU Hackathon SEWERS4Covid (Holenderski Instytut Badań Wody KWR, Eurecat - Centrum Technologiczne Katalonii, Uniwersytet w Tesalii i Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach oraz Universytet Exeter i Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule w Aachen RWTH, we współpracy z Water Europe i federacją EurEau zapraszają do udziału w doraźnym ogólnoeuropejskim projekcie badawczym mającym na celu ocenę monitoring ścieków i wymianę doświadczeń w kontekście epidemii spowodowanej SARS-CoV-2.

 • Zaproszenie do udziału w doraźnym ogólnoeuropejskim projekcie badawczym mającym na celu ocenę monitoring ścieków i wymianę doświadczeń w kontekście epidemii spowodowanej SARS-CoV-2

  Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej i Dyrekcja Generalna ds. Środowiska współpracują ze zwycięzcami konkursu EU Hackathon SEWERS4Covid (Holenderski Instytut Badań Wody KWR, Eurecat - Centrum Technologiczne Katalonii, Uniwersytet w Tesalii i Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach oraz Universytet Exeter i Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule w Aachen RWTH), we współpracy z Water Europe i federacją EurEau zapraszają do udziału w doraźnym ogólnoeuropejskim projekcie badawczym mającym na celu ocenę monitoring ścieków i wymianę doświadczeń w kontekście epidemii spowodowanej SARS-CoV-2.

 • Spotkanie zespołu kryzysowego EurEau - 29.04.2020

  Spotkanie zespołu kryzysowego EurEau – wnioski ogólne:

  • Nie wystąpiły istotne przerwy w dostawie wody ani ścieków w żadnym z krajów członkowskich.
  • Wskaźniki absencji personelu w większości krajów powoli wracają do normy.
  • Żaden z krajów członkowskich nie zaproponował specjalnego wsparcia publicznego dla przedsiębiorstw wod-kan.
  • Badania okresowe, wstępne i kontrolne oraz szkolenia wstępne bhp w czasie pandemii.

   W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii zmienione zostały zasady dotyczące badań pracowniczych, a w szczególności badań okresowych.

   W tarczy antykryzysowej (ustawie z dnia 31marca 2020r., DZ.U.poz.568) ustawodawca, uwzględniając okoliczność, jaką jest zamknięcie wielu placówek i ośrodków medycyny pracy,  zawiesił obowiązywanie wybranych przepisów Kodeksu pracy (art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5), które nakładają obowiązek kierowania pracownika na badania okresowe.

  • Podsumowanie webinarium spotkania IWA oraz spotkania zespołu kryzysowego EUREAU

   Poniżej przedstawiamy Państwu najnowszy materiał z przeprowadzonych w ostatnich dniach spotkań online: webinarium z IWA (08.04.2020) oraz spotkania Zespołu krysysowego EurEau (09.04.2020). 

   Są to najnowsze informacje i na bieżąco będą przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” uzupełniane.

  • Działania podjęte przez kraje członkowskie w sektorze odbioru i oczyszczania ścieków – informacja od członków EurEau

   Kraje członkowskie podejmują szereg działań w sytuacji kryzysowej, w której znalazła się Europa.

   Poniżej przedstawiamy przekazane przez europejską  federację branży wod-kan - EurEau wykaz działań podjętych przez kraje członkowskie.

  • Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które powinny obowiązywać w miejscu pracy.

   Poniżej publikujemy zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które powinny obowiązywać w miejscach pracy

   Instrukcja zawiera porady dotyczące czterech kwestii:

   1. Proste sposoby zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 w miejscu pracy.
   2. Zarządzanie ryzykiem podczas organizowania spotkań i wydarzeń.
   3. Rzeczy do rozważenia, kiedy trzeba wyruszyć w podróż służbową.
   4. Przygotowanie miejsca pracy na wypadek pojawienia się COVID-19. 
  • Komunikat ogłoszony przez Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia w dniu 31.03.2020 roku

   Komunikat ogłoszony przez Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia w dniu 31.03.2020 roku
   Informacje pochodzą ze strony: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki

   „Żeby opanować rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce, jesteśmy zmuszeni podjąć kolejne kroki. Większość Polaków stosuje się do wydawanych zaleceń, jednak wciąż zdarzają się sytuacje, które narażają nas wszystkich na ryzyko zarażenia. Przykłady z innych krajów pokazują, że kluczem do ograniczenia zakażeń jest maksymalne ograniczenie kontaktów. Za wszelką cenę musimy zahamować tempo, w jakim dochodzi do dalszej transmisji wirusa. Bądźmy ostrożni i stosujmy się do nowych zasad! Zwłaszcza, że największa fala zachorowań przed nami.”

  • Stanowisko dotyczące potencjalnego wpływu sytuacji związanej z COVID-19 na stosowanie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

   Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” na bieżąco monitoruje sytuację związaną z COVID-19, jednocześnie w ocenie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” sytuacja związana z wirusem może wpłynąć w niedalekiej przyszłości na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W tej sytuacji Izba uprzejmie przedstawia swoje stanowisko co do potencjalnego wpływu sytuacji związanej z COVID-19 na stosowanie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

  • Pismo do Prezesa Rady Ministrów RP - COVID-19

   Szanowni Państwo

   Z upoważnienia Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” z siedzibą w Bydgoszczy, przekazujemy pismo skierowane do  Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów RP,  w zakresie uwag i propozycji rozwiązań do projektu Ustawy zmieniającej  ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), projekt z 21.03.2020 roku.

   adw. Paweł Sikorski

    

  • EurEau o sytuacji związanej z COVID-19

   Poniżej przedstawiamy notatkę z podsumowania wideokonferencji członków EurEau dot.  wymiany informacji na temat koronawirusa.

  • Informacja dla Członków Izby w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego

   Informacja dla Członków Izby w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego

   W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, poniżej przedstawiamy informacje do wykorzystania w bieżącym działaniu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

  • Informacja o koronawirusie w kontekście branży wod-kan

   Nowy koronawirus wywołał obawy dotyczące ryzyka, jakie stwarza on dla działalności branży wod-kan.

   Poniżej informacje zebrane podczas spotkania EurEau oraz z publikacji na urzędowych stronach niektórych krajów (źródła podane poniżej).
   Konieczne jest podkreślenie, że ścieki komunalne, ze względu na to, że powstają w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej, szpitalach, szkołach, sklepach, obiektach usługowych itd., niosą ze sobą miliony wirusów, bakterii, pasożytów, substancji toksycznych, trujących. Jest to dla operatorów systemów kanalizacyjnych codziennością, są tego świadomi, dlatego pracownicy stosują odpowiednie środki ochronne. Koronawirus wywołał jednak szczególny niepokój stąd została mu poświęcona większa uwaga.

   Informacja o koronawirusie w kontekście branży wod-kan

   Klara Ramm
   ekspert IGWP 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 3 listopada +

  Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 3 listopada Termin webinarium 3 listopada 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
 • Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 +

  Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje Czytaj więcej
 • 1