Informujemy, że rozpoczęto realizację projektu nadzwyczajnego adresowanego do przedsiębiorców z Państwa sektora.Terminy zgłoszeń do udziału w projekcie:

Start rekrutacji - 29.09.2020 r.

Zakończenie rekrutacji - 30.11.2020 r.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie powinni wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid. Przy wypełnianiu formularza należy zapoznać się z definicją przedsiębiorstwa.

Jak wziąć udział w szkoleniach i doradztwie?

 • Należy zgłosić się do Operatora za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie PARP (link powyżej).
 • Należy przekazać Operatorowi wymagane dokumenty (Operator zweryfikuje możliwość udziału w projekcie na podstawie dokumentów rekrutacyjnych przekazanych do wypełnienia na wskazany w nim adres e-mail).
 • Przedsiębiorca po pozytywnej weryfikacji określa potrzeby edukacyjne wynikające z rekomendacji nadzwyczajnej Sektorowej Rady ds. Kompetencji.
 • Przedsiębiorca samodzielnie lub przy wsparciu Operatora wybiera usługi rozwojowe, które będą odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstwa i jego pracowników. W przypadku braku usługi w BUR można wybrać usługi poza Bazą.

Operatorem projektu jest Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa. Zgodnie z treścią rekomendacji Rady, Operator będzie rekrutował mikro-, małych i średnich przedsiębiorców działających w oparciu o wpis PKD:

 • E36 - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
 • E37 - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
 • E39 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;

zainteresowanych udziałem w szkoleniach z zakresu:

 • Coaching menadżerski.
 • Stosowanie narzędzi online w pracy zdalnej.
 • Zarządzanie kryzysowe.
 • Zabezpieczanie danych firmy – cyberbezpieczeństwo.
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej.
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej.
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi.
 • Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.

Do udziału w projekcie firmy mogą zgłaszać pracowników, którzy wpisują się w definicję pracownika o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorcy, tj.:

 • Pracowników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.2);
 • Pracowników tymczasowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608);
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
 • właściciela pełniącego funkcje kierownicze;
 • wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

Maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny na pracownika dla usługi rozwojowej została określona przez PARP dla każdego z projektów Operatorskich i w Państwa przypadku wynosi:

Nazwa usługi rozwojowej wspierającej zdobycie kompetencji, kwalifikacji Maksymalne dofinansowanie (netto)
Coaching menadżerski. 280 PLN
· Stosowanie narzędzi online w pracy zdalnej.

· Zabezpieczanie danych firmy – cyberbezpieczeństwo.

· Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi.

100 PLN
· Zarządzanie kryzysowe.

· Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej.

77 PLN
· Współpraca z klientem i jego obsługa
w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej

· Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie

133 PLN

 

W sytuacji, gdy na etapie wdrażania Zadania SR dokona aktualizacji rekomendacji, wskazany limit może ulec zmianie i Beneficjent będzie zobowiązany do jego stosowania. W przypadku, gdy koszt osobogodziny usługi rozwojowej przekroczy wskazany limit, przedsiębiorca pokryje pozostałą część z własnych środków.

Przedsiębiorcy będą zobowiązani do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia (wkład własny stanowi różnicę pomiędzy kosztem netto usługi rozwojowej a wartością dofinansowania). Wsparcie realizowane będzie w systemie refundacyjno-zaliczkowym, co oznacza, że część środków na finansowanie usługi przedsiębiorca otrzyma przed jej opłaceniem (zaliczka wypłacana będzie po zakończeniu usługi i otrzymaniu faktury od firmy szkoleniowej, przedsiębiorca zwróci się do Operatora z prośbą o wypłatę maksymalnie 50% kosztu usługi rozwojowej netto w formie zaliczki).

Łącznie Operator może dokonać dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych do wysokości 5 392 800 zł i powinien objąć wsparciem minimum 599 pracowników (min. 539 pracowników powinno ukończyć szkolenia).

Dane kontaktowe do Operatora:

Krajowa Izba Gospodarcza

tel. 22 162 79 80, 22 208 28 40, 503 455 332, 22 630 96 87, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4 logo

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

  Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
 • Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 +

  Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
 • 1