Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zapraszają na studia podyplomowe „Inwestycje w odnawialne źródła energii producenci energii z OZE, autoproducenci biznesowi i prosumenci”. Rekrutacja została przedłużona do trwa do 10 listopada 2016 roku.

W 2015 roku światowe inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) sięgnęły 300 mld USD. Inwestycje w elektrownie węglowe i gazowe były odpowiednio niemalże 4-krotnie niższe, a w energetyce jądrowej aż 10-krotnie niższe. W perspektywie najbliższych lat, w dużej mierze dzięki dostępności środków z perspektywy finansowej UE 2014-2020 roku Polska pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków dla rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). Polska jest zobowiązana do pełnego wdrożeniem dyrektywy UE o promocji OZE i zapewnienia 15% udziału energii z OZE poprzez wykorzystanie krajowych zasobów, a potencjał bezinwestycyjnego wzrostu produkcji energii z OZE w formule współspalania jest ograniczony. Oznacza to, że wymagana skala inwestycji w OZE w latach 2016-2020 może - wg analiz Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) - sięgać 66 mld zł, w tym ok. 44 mld zł w sektorze mikro i małych instalacji (wg najnowszego raportu IEO). Jednocześnie wg szacunków IEO na bezpośrednie wsparcie ww. inwestycji w Polsce dostępnych jest ciągle ponad 10 mld zł funduszy UE 2014-2020, w szczególności w programach regionalnych (RPO). Nie oznacza to jednak, że inwestycje w różne instalacje OZE będą podobnie atrakcyjne od strony ekonomicznej i akceptowalne z uwagi na ryzyko inwestycyjne. Ustawa o OZE wraz z jeszcze nie wydanymi rozporządzeniami, przechodzi (nie po raz ostatni) gruntowną nowelizację w części dotyczącej systemu wsparcia, a programy pomocowe z funduszy ekologicznych dla energetyki odnawialnej rozproszonej (np. program Bocian) i prosumenckiej (program Prosument) są weryfikowane i dostosowywane do aktualnej polityki wsparcia OZE. Wskazuje to na konieczność konkurencji różnych źródeł OZE, w szczególności z uwagi na koszty produkcji energii i oferowaną cenę. Udane projekty inwestycyjne zwłaszcza w systemach wsparcia wymuszających konkurencję cenową (aukcje) muszą być zatem oparte na solidnych podstawach ekonomicznych, przy akceptacji rynków finansowych, sektora bankowego oraz przy respektowaniu ogólnych (nowych) zasad pomocy publicznej UE dla energetyki, wraz z uwzględnieniem (próbami zminimalizowania) elementów ryzyka politycznego. Dodatkowo ograniczenia wynikające z nie zawsze wystarczających poziomów i form wsparcia oraz zmiennych procedur wymagają, w celu optymalnego wyboru, najbardziej efektywnych rozwiązań w zakresie realizacji inwestycji, znajomości dostępnych technologii, rynku oraz otoczenia prawnego. Odnawialne źródła energii, już niezależnie od obowiązujących lub planowanych do wdrożenia systemów wsparcia, zbliżają się do punktu kiedy mogą w coraz szerszych niszach bezpośrednio konkurować z paliwami i energią ze źródeł konwencjonalnych. W przypadku energii elektrycznej najbardziej atrakcyjne nisze, gdzie opłacalna może okazać się realizacja inwestycji na zasadach w pełni komercyjnych (bez wsparcia lub ze wsparciem rozumianym jako „bonus”) to małe firmy przemysłowe i usługowe płacące najwięcej za energię - korzystające z taryf „C” i „B”. Ostatnie zmiany w Prawie energetycznym podniosą gwałtownie (od stycznia 2017 roku) koszy energii właśnie dla tych grup taryfowych, a więc w wielu branżach w których już obecnie znaczące są koszty energii (np. branża wodociągowo-kanalizacyjna, hotelarska, spożywcza i wiele innych). Rośnie też atrakcyjność inwestycji w wytwarzanie ciepła z OZE, zwłaszcza na terenach pozbawionych sieci gazowej i ciepła sieciowego. Także w ramach polityki miejskiej tworzą się atrakcyjne nisze do wykorzystania energii z OZE w publicznym transporcie elektrycznym, a miejskie zakłady komunikacyjne mogą stać się nowym producentem i odbiorcą energii z OZE (np. dzięki programowi Ministerstwa Rozwoju „e-Bus”. W szybkim tempie tworzą się zatem na nowo, teraz dzięki OZE, sektory rozproszonej i zielonej energetyki przemysłowej, autoproducentów i prosumentów biznesowych. Jest zatem coraz więcej nowych segmentów rynku OZE regulowanego (ustawa OZE) i nieregulowanego, gdzie możliwe stają się atrakcyjne inwestycje w OZE.

Studia podyplomowe „Inwestycje w OZE” realizowane są po raz jedenasty przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przy współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej. Program V edycji organizowanej w Warszawie bazuje na doświadczeniach z poprzednich lat, ale bierze też pod uwagę nowe, wspominane powyżej uwarunkowania. W programie studiów uwzględniono specjalną rolę szeroko rozumianej energetyki prosumenckiej, w tym tzw. prosumentów biznesowych i autoproducentów (energetyka przemysłowa) oraz nowych koncepcji technologicznych, takich jak systemy hybrydowe i mikrosieci oraz wprowadzanych dopiero nowych rozwiązań organizacyjnych, takich jak klastry i spółdzielnie energetyczne. Obejmuje nowe na polskim rynku technologie takie jak fotowoltaika, ale też (nowość) rozwiązania OZE dla prosumentów biznesowych i autoproducentów w energetyce przemysłowej.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie aktualnych i praktycznych informacji o inwestowaniu w odnawialne źródła energii (OZE): rozwiązaniach technologicznych, również dotyczących energetyki rozproszonej i prosumenckiej, unijnych i polskich uwarunkowaniach prawnych wspierających wykorzystanie OZE, źródłach finansowania zewnętrznego, przeprowadzaniu analizy finansowej i ekonomiczno-społecznej (CBA), możliwościach dofinansowania oraz preferencyjnego finansowania ze środków UE i innych funduszy publicznych. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności samodzielnego przygotowania studium wykonalności projektu inwestycyjnego oraz przygotowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji.

Program V organizowanej w Warszawie edycji studiów obejmuje:

 • charakterystykę najważniejszych technologii OZE (fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, biogazownie, biomasa, pompy ciepłą, kolektory słoneczne), ich zalety i wady, potencjał rozwoju
 • omówienie specjalnej roli energetyki prosumenckiej, systemów hybrydowych i mikrosieci oraz nowych na polskim rynku technologii takich jak fotowoltaika;
 • szczegółowe omówienie metody LCOE w odniesieniu do kompleksowej analizy porównawczej instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej, ciepła i kogeneracji (umożliwiającej również producentowi energii z OZE kalkulację minimalnej ceny aukcyjnej energii), w zestawieniu z tradycyjną metodą oceny efektywności ekonomicznej inwestycji;
 • oparte na inwestycjach w OZE modele biznesowe dla prosumentów biznesowych i autoproducentów w energetyce przemysłowej oraz nowe modele biznesowe dla lokalnych systemów ciepłowniczych z OZE i z magazynami energii pozwalającymi zapewnić minimum 50% udziału zielonej energii (warunek dostępu do systemów wsparcia)
 • przedstawienie arkuszy ekonomicznych ukazujących metody liczenia i optymalizacji kosztów z uwagi na np. wybór lokalizacji inwestycji, wielkości inwestycji, jak również optymalizacji finansowej;
 • dobór technologii OZE, opracowywania studiów wykonalności i wniosków o kredyt i dotacje (zgodnie z nowymi wymaganiami UE) na wybrane inwestycje;
 • część zajęć oparta będzie na analizie konkretnych przypadków (tzw. business case study),
 • analizy porównawcze różnych rynków, zapoznanie się z kosztami referencyjnymi oraz wyrobienie sobie przez słuchaczy poglądów nt. atrakcyjności inwestycyjnej różnych branż i technologii OZE wraz z pokazaniem ich konkurencyjności na tle tradycyjnych technologii energetycznych;
 • omówienie na bieżąco i analizowanie propozycji kolejnych zmian prawnych, w szczególności w ramach końcowych prac nad nową ustawą o OZE i rozporządzeń wykonawczych zarówno do ustawy o OZE jak i do Prawa energetycznego oraz nowe ustalenia dot. zmian w zasadach przyznawania funduszy UE na energetykę odnawialną na lata 2014-2020.

Program studiów jest skierowany m.in. do:

 • przedsiębiorstw komunalnych,
 • prywatnych przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP oraz właścicieli towarowych gospodarstw rolnych, zainteresowanych obniżeniem kosztów zakupu energii, zainteresowanych energetyką odnawialną lub pragnących poszerzyć swoją działalność o energetykę odnawialną,
 • przedsiębiorstw oraz osób fizycznych planujących instalacje OZE do wykorzystania na własne potrzeby bądź potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
 • niezależnych producentów energii oraz koncernów energetycznych zamierzających wziąć udział w aukcjach na dostawę zielonej energii do sieci,
 • kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla w przedsiębiorstwach energetycznych i ciepłowniczych, które pragną podjąć działalność inwestycyjną w OZE,
 • pracowników jednostek samorządowych (urzędów gmin, powiatów, województw) odpowiedzialnych za inwestycje, rozwój i planowanie przestrzenne oraz pracowników jednostek doradztwa rolniczego - studium umożliwi gminom i powiatom wykształcenie specjalistów ds. ekoenergetyki, kompetentnych w zakresie rozwoju i wykorzystania lokalnych zasobów OZE oraz
 • pracowników funduszy ekologicznych i jednostek wdrażających programy unijne, a w szczególności regionalne programy operacyjne,
 • przedstawicieli firm doradczo-szkoleniowych, pragnących poszerzyć zakres świadczonych usług o zagadnienia energetyki odnawialnej,
 • nauczycieli, w szczególności techników oraz szkół zawodowych, pragnących poszerzyć zakres swoich kompetencji o inwestycje w OZE,
 • pozostałych osób, które zamierzają poszerzyć zakres posiadanych wiadomości teoretycznych oraz poznać najlepsze rozwiązania praktyczne w ramach podejmowania inwestycji w OZE lub pracy dla firm z tego sektora.
Uczestnikiem studium może być osoba, która posiada wyższe wykształcenie (tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny). Ze względu na dużą liczbę zajęć praktycznych z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych, ważna jest znajomość podstaw oprogramowania MS Excel lub chęć szybkiego uzupełnienia praktycznych umiejętności w tym zakresie (program studiów przewiduje zajęcia wyrównawcze w tym zakresie)
 
Zapraszamy pracowników przedsiębiorstw wodociagowo - kanalizacyjnych do skorzystania z oferty studiów. Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej:
http://ieo.pl/pl/projekty/studia-podyplomowe
 
Specjalista ds. Marketingu - Natalia Przepierska

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

  Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
 • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 15 września 2021 +

  Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 15 września 2021 Termin webinarium15 września 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
 • 1