W dniu 3 listopada br. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. ( Dz.U. z 2020r., poz. 1931)

Jedną istotnych zmian z punktu widzenia sektora wod-kan jest regulacja zawarta w §24a.1 znowelizowanego rozporządzania, na mocy której jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym, (a zatem w katalogu którym znajdują się również przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne) winny kierować pracowników do pracy zdalnej.

W ust.2 ww. par. zawarto szereg wyjątków w przedmiocie kierowania pracowników do pracy zdalnej m.in. z ze względu na potrzeby jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Poniżej treść §24a.1.

"§24a.1. Do dnia 4 grudnia 2020r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art.3 ust.3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz.1842).

2.Kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może wyłączyć z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.”

Poniżej, zamieszczony został plik PDF zawierający ww. Rozporządzenie RM zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Plik PDF do pobrania

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Wyszukiwanie