Wyrokiem z 13 stycznia 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt: II OSK 991/15 Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że dostawca ścieków ma obowiązek podłączyć swoją nieruchomość do sieci kanalizacyjnej wybudowanej przez gminę, w sytuacji gdy nieruchomość skarżącego Stanisława B. nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków . Jak wskazał NSA, tylko wyposażenie nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków o odpowiednich parametrach zwalnia z konieczności podłączenia jej do gminnej kanalizacji.

W rozpatrywanej przez NSA sprawie decyzję pierwszej instancji nakazującą podłączenie należącej do Stanisława B. nieruchomości wydał wójt gminy. W decyzji wyznaczył termin na jej podłączenie, wskazując, że jeżeli obowiązek ten nie zostanie wykonany, to gmina skieruje do Sądu Rejonowego w L. wniosek o ukaranie Stanisława B.

Decyzję tę zmieniło w części Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S.. Pozostawiło nakaz podłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej, a uchyliło postanowienie pierwszej instancji dotyczące terminu, w którym obowiązek ten ma zostać wykonany, oraz tę część decyzji, która dotyczyła skierowania wniosku do sądu rejonowego o ukaranie Stanisława B., gdyby ten nieruchomości do kanalizacji nie podłączył. W ocenie SKO bowiem dla obydwu tych postanowień próżno szukać podstawy prawnej w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Decyzję SKO w S. utrzymał w mocy Wojewódzki Sąd Administracyjny w G. w wyroku z 26 listopada 2014 r. (sygn. akt II SA/Gd 447/14). Podkreślił, że argumenty skarżącego dotyczące zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków nie mogą mieć znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Naczelny Sąd Administracyjny nie uznał wniesionej przez Stanisława B. kasacji za zasadną.

NSA wskazał, iż przepis art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest jasny i tylko gdy nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą parametry określone w przepisach odrębnych, nie ma obowiązku podłączania jej do sieci kanalizacyjnej .

( źródło : Rzeczpospolita z 16.01.2017r., nr 12 ( 10650)

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

    Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
  • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

    Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • 1