Unia Europejska
Mapa drogowa ewaluacji ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy powodziowej.

KE opublikowała mapę drogową, która podlega konsultacjom i dostępna jest tutaj. EurEau prześle do KE stanowisko. Członkowie grupy roboczej w sprawie rdw pracują nad nim. Każda organizacja może zgłosić uwagi w ramach konsultacji. Powszechne konsultacje społeczne planowane są w pierwszej połowie 2018 roku.

Mapa drogowa ewaluacji dyrektywy ściekowej
KE opublikowała mapę drogową, dostępną tutaj. EurEau wysłała do KE pierwsze stanowisko.

 

 

Materiały i produkty kontaktujące się z wodą do picia

Claudia Castell-Exner reprezentując EurEau wystosowała list do Wiceprzewodniczących KE Fransa Timmermansa oraz Jyrki Tapani Katainenena oraz Komisarzy Vella i Bieńkowskiej, na temat konieczność harmonizacji wymagań higienicznych przy okazji rewizji dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Stanowisko poparły przedsiębiorstwa zgrupowane w organizacji European Drinking Water. Spotkanie z przedstawicielami KE odbędzie się 23 listopada.

DG SANTE i chloran
DG SANTE (Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności), pracuje nad zagadnieniem redukcji ryzyka związanego z obecnością chloranu w żywności i wodzie, w powiązaniu z pestycydami MRLs. W spotkaniu w sprawie biocydów weźmie udział przedstawiciel EurEau.

Microplastik
Projekt strategii KE dotyczącej plastiku dotyczy również kwestii lepszego wyłapywania mikroplastiku w oczyszczalniach ścieków oraz monitoringu jego zawartości w wodzie do picia. To jednak nie jest proste ze względu na brak metod sprawdzonych badawczych oraz projektów legislacji. Strategia dotyczy również Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów (EPR).

Plan Pracy KE 2018
Plan dostępny jest tutaj. Na podstawie dokumentu KE można stwierdzić, że najważniejsze kwestie dotyczą gospodarki w obiegu zamkniętym, strategii w sprawie plastiku, odzysku i ponownemu użyciu wody. Zmiany prawne dotyczą nowej dyrektywy w sprawie jakości wody do picia.

Parlament sprzeciwia się definicji substancji powodujących zaburzenia endokrynologiczne w dziedzinie biocydów
4 października PE zakwestionował kryteria zaproponowane przez KE w rozporządzeniu w sprawie środków ochrony roślin. KE musi więc zaproponować nowe rozwiązanie. Więcej informacji w artykule EurEau.

Glifosat: Posłowie PE żądają zakazu w 2022 roku.
PE żąda całkowitego zakazu stosowania herbicydów na baze glifosatu począwszy od grudnia 2022 roku oraz natychmiastowego ograniczenia stosowania od 24 listopada 2017r. .

Kraje członkowskie są w stanowiskach podzielone. Według analiz Greenpeace 10 krajów będzie przeciwnych odnowieniu pozwolenia na stosowanie glifosatu (A, B, F, GR, HR, IT, L, MT, S, SI), dwa się wstrzymają (D, PT), szesnaście będzie głosować za (BG, CY, CZ, DK, E, EE, FIN, H, IRL, LT, LV, NL, PL, RO, SK, UK). Jeśli pozwolenie nie zostanie odnowione, wygaśnie ono w grudniu 2017 roku.

Odzysk i ponowne wykorzystanie wody
KE zakończyła prace nad analizą wpływu zaproponowanego rozwiązania i przesłała ją do Rady ds. Kontroli Regulacyjnej.

Inicjatywa Wspólnego Programowania „Woda” (Water JPI)
Przetarg został ogłoszony i opublikowany tutaj.

Propozycja programu Horyzont2020 Wyzwania Społeczne 5 na lata 2018-2020
Propozycja została opublikowana. Woda jest w programie zawarta. Interesujące są również propozycje mechanizmów finansowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Program pilotażowy InnovFin dotyczy finansowania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce o obiegu zamkniętym: odzysku wody w przemyśle, rolnictwie i usługach komunalnych, odzysku substancji ze ścieków, poprawnego korzystania zasobów wodnych.

Wiele części programu H2020 dotyczy gospodarki wodnej. Więcej szczegółów w języku polskim można znaleźć na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego.

Organizacje pozarządowe w procedurach administracyjnych.

Sprawa oznaczona jako Case c-664/15 dotyczy pytania Naczelnego Sądu Administracyjnego Austrii w sprawie procedowania wobec organizacji pozarządowych (NGO). Problem pojawił się w związku z prośbą pewnego przedsiębiorstwa o pozwolenie na pobór wody z rzeki w celu produkcji śniegu. We wstępnej opinii kancelaria General Sharpston twierdzi, że NGO mają prawo dostępu do procesów administracyjnych i sądowych w oparciu o art. 4 ramowej dyrektywy wodnej i Konwencji Aarhus. Jeśli Europejski Trybunał Sprawiedliwości przychyli się do tej opinii, wówczas każdy operator zwracający się o przyznanie lub odnowienie pozwolenia wodnoprawnego będzie mieć NGO jako uczestnika procesu administracyjnego.

Konsultacje HELCOM – Stan Morza Bałtyckiego
HELCOM oczekuje opinii w sprawie raportu organizacji. Można wysyłać opinie i sugestie zarówno do całego raportu jak i jego podrozdziałów. Konsultacje trwają do 31 grudnia 2017r. Można również wypełnić kwestionariusz. Lista zaproszonych do współpracy organizacji znajduje się tutaj.

Rozporządzenie Nawozowe
24 października PE głosował poprawki do Rozporządzenia. Poprawki IMCO (komisja PE Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów), które EurEau wspierał głosowane były na sesji plenarnej. Więcej szczegółów można znaleźć w artykule EurActiv.

EurEau
Doroczny kongres w Bilbao
W dniach 18-20 października odbył się kongres EurEau, połączony z Walnym Zgromadzeniem oraz posiedzeniem członków wszystkich trzech komitetów Eureau.

Sesja plenarna poświęcona była Zrównoważonym Celom Rozwoju Narodów Zjednoczonych.

Wprowadzającą prezentację miał Peter Koefoed Bjørnsen, dyrektor partnerstwa UNEP-DHI Centrum Wody i Środowiska. Prezentację wygłosiła również przedstawicielka Komisji Europejskiej Marta Moren-Abat zajmującą się międzynarodową polityką ds. wody oraz José Maria Villanueva del Casal, Dyrektor Techniczny przedsiębiorstwa wod-kan z Bilbao (CABB).

EurEau – badanie satysfakcji
Trwa wewnętrzne badanie satysfakcji czytelników newslettera. Jeśli mają Państwo komentarze, będę wdzięczna za ich przysłanie na mój adres email.
Planowane jest również uruchomienie nowej strony internet i intranet.

Spotkania z członkami federacji
11 października Oliver Loebel (Sekretarz Generalny EurEau), spotkał się w Brukseli z holenderska organizacją Unie van Waterschappen. Rozmawiano o bieżących wyzwaniach, priorytetach.

25 października Bruno Tisserand i Oliver Loebel spotkali się w Tallinie z delegacją organizacji estońskiej EVEL. Celem spotkania było poznanie potrzeb członka organizacji. Panowie spotkali się również z organizacją łotewską LWWWWA.

Oliver Loebel uczestniczył we włoskim festiwalu wody, organizowanym w Bari przez włoską organizację Utilitalia. Jego prezentacja dotyczyła gospodarki w obiegu zamkniętym.

Bruno Tisserand przemawiał na konferencji NBS2017 organizowanej przez estońską prezydencję Rady UE. Jego prezentacja dotyczyła naturalnych sposobów gospodarowania wodami opadowymi.

Spotkanie „Farmaceutyki w środowisku”

Posłowie PE Michel Dantin i Peter Liese będą gospodarzami najbliższego spotkania grupy parlamentarnej. Spotkanie odbędzie się 29 listopada między 16.30, a 18.30 w PE. Można się rejestrować tutaj. A więcej informacji tutaj.

Ważne terminy

13 listopada: Legislacja dotycząca wody, Europejskie Centrum Młodzieży, Budapeszt (Węgry).
23 listopada: Trwałe i przemieszczające się związki organiczne w cyklu wody: ochrona wody do picia, Lipsk (Niemcy).
29 listopada: Zanieczyszczenia wód azotanami, Frankfurt (Niemcy).
29 listopada: Farmaceutyki w środowisku, Bruksela (Belgia).

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.