Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ w odpowiedzi na pismo Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2018 roku sygn. DP-WL.0230.122.2017.MN, w sprawie konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia taryf, wzoru wniosków o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, w dniu 18.01.2018 roku przesłała stanowisko Izby wraz uwagami do Pana Marka Gróbarczyka Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, do Pana Jerzego Materny – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Pana Przemysława Dacy – Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Pana Mariusza Gajdy - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Przesłanie stanowiska Izby do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest efektem Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na mocy którego Pan Minister objął kierownictwo nad działem administracji rządowej gospodarka wodna, który jest właściwym działem dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

IGWP, pomimo 7 dniowego terminu na zgłaszanie uwag, przeprowadziło szerokie konsultacje projektu z członkami Izby.

Z upoważnienia Prezes Izby Pani Doroty Jakuta chciałbym złożyć wyrazy podziękowania wszystkim członkom Izby, którzy aktywnie uczestniczyli w konsultacjach nad projektem rozporządzenia. Na podstawie otrzymanych; od ponad pięćdziesięciu przedsiębiorstw wodociągowych- kanalizacyjnych; uwag i postulatów, wypracowane zostało stanowisko Izby, które znajduje się poniżej.

Pismo przewodnie

Zestawienie uwag IGWP


Z poważaniem
adw. Paweł Sikorski
Ekspert IGWP