Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie w sprawie opodatkowania unijnej dotacji do kanalizacji. Opodatkowanie dotyczy osób, które dzięki unijnym dopłatom, taniej podłączyły się do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Rozpatrywana przez NSA  sprawa odnosiła się do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które  dzięki środkom z NFOŚiGW, udzieliło swoim klientom rabatu za podłączenie do sieci. Sądzono, że w związku z takim rabatem nie jest konieczne wystawienie PIT 8C odbiorcom usług. Takiej opinii nie podzielił urząd skarbowy. NSA uznał,  wyroku, z dnia 2 lutego 2016 roku - sygnatura akt II FSK 3469/13 - iż uzyskana bonifikata nie jest rabatem, ale  stanowi nieodpłatne świadczenie usług, czyli jest przychodem dla  odbiorców i podlega opodatkowaniu.

Wyrok NSA rodzi konsekwencje prawne w stosunku do przedsiębiorstw, które postąpiły  analogicznie i zobowiązuje je do wystawienia odbiorcom usług PIT 8C, natomiast klienci przedsiębiorstwa zobowiązani są do zapłaty podatku za uzyskany przychód.