Unia Europejska

Woda i rolnictwo
Operacyjne programy rozwojowe na lata 2014-2020, dotyczące wsi, zostały zweryfikowane pod względem ich zgodności z polityką wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej.

Szczegóły dostępne są w języku angielskim online:

Miejska Agenda Wodna 2030

Przedstawicielka EurEau Carla Chiaretti w spotkaniu dotyczącym tej agendy, zorganizowanym przez EUROCITIES oraz ICLEI. Wstępna wersja strategii dostępna tutaj (w języku angielskim). Zajmujemy się tym tematem również na naszym blogu ‘EU matters’ blog post!

Oporność antybakteryjna

Komisja Europejska przyjęła zdrowotny plan działania przeciwko oporności antybakteryjnej. Zamierza wspierać badania w kierunku rozpoznawania w środowisku naturalnym mikroorganizmów opornych. Celem jest rozwój monitoringu oraz poznanie ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt, jakie wynika z funkcjonowania tych mikroorganizmów w środowisku naturalnym. Ważnym wyzwaniem jest również wspieranie rozwoju technologii umożliwiających usuwanie tych mikroorganizmów ze ścieków

Odzysk i powtórne wykorzystanie wody

12 czerwca Komisja Europejska opracowała raport Wspólnego Centrum Badawczego (JRC), dotyczącego minimalnych wymagań dla wody do powtórnego wykorzystania w rolnictwie i do zasilania zbiorników podziemnych. Według ekspertów EurEau jest to krok wstecz do wykorzystania zasobów w rolnictwie, gdyż rozwiązania są mniej korzystne pod względem ekonomicznym, bez zwiększenia ochrony zdrowotnej. Pier Paolo Abis uczestniczył w spotkaniu grupy roboczej, broniąc stanowiska EurEau. Raporty dostępne są tutaj.

Lista substancji powodujących zaburzenia endokrynologiczne (EDC - Endocrine Disrupting Chemicals)

Eksperci z wszystkich krajów członkowskich zatwierdzili listę kryteriów do identyfikacji tych substancji w tzw. środkach ochrony roślin. To krok Komisji Europejskiej w kierunku szerszej regulacji tych substancji również dla kosmetyków, zabawek i opakowań. Usunięto niestety podejście oparte na analizie ryzyka, co utrudni określanie poszczególnych substancji, jako EDC. Więcej na EurActiv.

Francja przeciwko pestycydom

Ministrowie UE będą wkrótce dyskutować nad francuską propozycją obowiązku ograniczania stosowania pestycydów przez instytucje publiczne i osoby prywatne. Zgodnie z prawem francuskim, od stycznia funkcjonuje zakaz stosowania pestycydów przez podmioty publiczne w lasach, na terenach zielonych, drogach i ulicach. Od 2019 roku zakaz zostanie poszerzony o sprzedaż osobom prywatnym. Również Szwecja pracuje nad wprowadzeniem zakazu stosowania pestycydów, szczególnie herbicydów zawierających glifosat. W przeciwieństwie do Komisji Europejskiej, która zamierza zezwolić na stosowanie tych chemikaliów przez najbliższe 10 lat.

Mikroplastik

Problem mikroplastiku będzie poruszony w strategii Komisji Europejskiej, dotyczącej plastiku. Ma się ona pojawić pod koniec bieżącego roku. EurEau aktywnie uczestniczy w studiach nad mikroplastikiem, koordynowanych przez KE. EurEau broni wypracowanego stanowiska. Każdy może wziąć udział w konsultacjach.

Detergenty

Komisja Europejska (DG GROW) prowadzi ewaluację rozporządzenia dotyczącego detergentów, aby sprawdzić jego skuteczność, osiągnięcie założonych celów.

Parlament Europejski ocenia 7 Środowiskowy Plan Działań na lata 2014-2020

Na prośbę PE komisja ds. środowiska (ENVI) Committee oraz parlamentarne służby ds. badań (DG EPRS) rozpoczęły ocenę wdrażania tego program. EurEau przygotowuje odpowiedź na kwestionariusz.

Dyrektywa w sprawie redukcji kosztów budowy sieci światłowodowych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej w znaczącej części dotyczy operatorów wod-kan, gdyż muszą oni udostępniać swoje sieci. Komisja Europejska zwróciła się do operatorów sieci wodociągowych o wzięcie udziału w studium nad wdrażaniem I monitoringiem tej dyrektywy.

INBO sprawdza ochronę ujęc wody

INBO (Międzynarodowy Związek Organizacji Zlewniowych), sprawdza, jakie najlepsze praktyki stosowane są w Unii Europejskiej w kontekście ochrony stref ujęć wody. Jak walczy się z zanieczyszczeniami? Celem INBO jest budowa sieci współpracy między interesariuszami, dzielenie się najlepszymi rozwiązaniami, danymi. Najlepsze rozwiązania zostaną zaprezentowane podczas międzynarodowej konferencji Europe-INBO 2017 w Dublinie, w dniach 20-23 września b.r. Kwestionariusz online dostępny jest tutaj.

Petycja online na temat zanieczyszczenia wody

Niemieckie organizacje branży wod-kan BDEW oraz DVGW wspólnie z innymi partnerami uruchomiły zbieranie podpisów pod petycją do rządu Niemiec oraz Komisji Europejskiej. Zawiera ona żądanie zaostrzenia regulacji nawozowej. Petycję można podpisać tutaj (jęz. niemiecki).

EurEau

Mamy nowe Prezydium, które rozpoczyna pracę od 1 lipca

Prezydent Bruno Tisserand – (FP2E, Francja)

Wiceprezydent Claudia Castell-Exner (DVGW, Niemcy)

Wiceprezydent Carl-Emil Larsen (DANVA, Dania)

Przewodniczący komitetu EU1(woda pitna) Arjen Frentz ( Vewin, Holandia)

Współprzewodniczący komitetu EU2 (ścieki) Greet De Gueldre (, Belgia) i Jean-Pierre Silan (Belgaqua, Belgium)

Przewodnicząca komitetu EU3 (ekonomia, prawo) Klara Ramm (IGWP, Polska)

Członkowie :

Mariano Blanco Orozco (AEAS, Hiszpania),

Anna Linusson (Svenskt Vatten, Szewcja)

Mircea Macri (ARA, Rumunia).
Skład Prezydium zostanie wkrótce uzupełniony

Kongres EurEau w Bilbao 18-20 października

W tym roku gospodarzem kongresu jest Hiszpania. To okazja do spotkania wszystkich ekspertów EurEau oraz Walnego Zgromadzenia. Nadrzędnym tematem będzie problematyka Celów Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych oraz ich wpływ na usługi w miastach. Wprowadzającą prezentację będzie miał Peter Koefoed Bjørnsen, dyrektor partnerstwa UNEP-DHI Centrum Wody i Środowiska. Będziemy również gościć przedstawicieli Komisji Europejskiej. Mariano Blanco, nasz kolega z EurEau, szef ds. relacji miedzynarodowych FCC Aqualia będzie moderować konferencję.

Wiosenne spotkania komitetów EurEau

EU1 spotkał się w Dublinie, głównym tematem dyskusji była ewaluacja i rewizja dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Gościem EurEau był Philipp Hohenblum ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej, pracujący nad ochroną infrastruktury krytycznej.

EU2 spotkał się w Tromsø, głównym tematem było rozporządzenie nawozowe I jego konsekwencje dla sektora, szczególnie w kontekście wykorzystania osadów. Rozmawiano także o planowanej przez KE ewaluacji dyrektywy ściekowej oraz o problemie mikroplastiku I detergentów w oczyszczalniach ścieków. Odbył się również warsztat na temat odzysku fosforu.

EU3 spotkał się w Budapeszcie, głównym tematem były potrzeby inwestycyjne branży wod-kan, Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz zbieranie danych o sektorze.

WssTP: EurEau delegowała swojego przedstawiciela do zarządu organizacji

Odbyło się Walne Zgromadzenie WssTP – platformy profesjonalistów służącej wymianie wiedzy na temat branży wodnej. JensPrisum (Biofos, Dania), jako przedstawiciel EurEau został wybrany do zarządu. Oliver Loebel, nasz Sekretarz Generalny pozostaje członkiem WZ.

Sekretarz EurEau Oliver Loebel i Dyrektor Generalny WSSTP Durk Krol spotkali się aby omówić możliwości zacieśnienia współpracy między dwiema organizacjami

Platforma SDG

KE planuje utworzyć platformę dotyczącą Zrównoważonych Celów Rozwoju (SDG), EurEau zgłosiła zainteresowanie udziałem w tym przedsięwzięciu.

Działania Sekretariatu Generalnego EurEau

Pracownicy Sekretariatu uczestniczyli w wielu warsztatach i konferencjach. Między innymi:

- brali udział w posiedzeniu grupy ds. wody w Parlamencie Europejskim;

- spotkali się z Europejską Federacją Wód Butelkowanych I rozmawiali o możliwościach koordynacji działań;

- uczestniczyli w grupie roboczej ds. SDG;

- uczestniczyli w seminarium projektu PEGASUS;

- ustalili z priorytety działań z przedstawicielami zbliżającej się bułgarskiej prezydencji Rady UE;

- uczestniczyli w spotkaniu w Parlamencie Europejskim „Ramowa Dyrektywa Wodna i miejska woda”.

- uczestniczyli w szczycie CEEP – Europejskiego Centrum Przedsiębiorstw i Prawodawców dostarczających usługi komunalne i interesu publicznego.

Spotkania z członkami EurEau

Oliver Loebel wziął udział w Walnym Zgromadzeniu belgijskiej organizacji Aquawal , a Bertrand Vallet organizacji Belgaqua. Carla Chiaretti zaprezentowała EurEau irlandzkiej organizacji w Dublinie.

Przedstawiciel EurEau w inicjatywie wodnej JPI dotyczącej wyzwań w gospodarce wodnej

Osmo Seppälä, z organizacji fińskiej FIWA został członkiem grupy wsparcia organizacji Water Joint Programing Initiative.

EurEau w mediach. Water Matters!

Water Matters to najnowsze opracowanie EurEau, opracowane przez ekspertów z różnych krajów, pokazujące naszą pracę, wyzwania i sukcesy. IGWP dysponuje wersjami ładnie wydanymi papierowymi. Jest także dostępna online.

ArjenFrentz (Holandia) napisał w EurActiv artykuł o glifosacie. Anders Finnson (Szwecja), mówił o jakości wody i Ramowej Dyrektywie Wodnej, Michael Bentveltse o mikrozanieczyszczeniach , a Kari Elizabeth Fagernaesm (Norwegia) o innowacjach. O EurEau pisano również w “Water News Europe” poruszając temat inwestycji w infrastrukturę i w „Europa Decentraal” na temat wyzwań finansowych sektora.